Analýza vlivů hromadné a individuální dopravy Moskvy na kvalitu ovzduší

Název práce: Analýza vlivů hromadné a individuální dopravy Moskvy na kvalitu ovzduší
Autor(ka) práce: Sylenko, Daiana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Kerhart, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dopravní sít je nezbytnou součástí dnešního prostředí kvůli své schopnosti spojovat lidi, podporovat ekonomický růst a poskytovat přístup ke klíčovým službám. Dopravní infrastruktury však způsobují vznik barieru mezi přírodními oblastmi; jejích používaní vede k emisím znečišťujících látek, které se mohou šířit i mimo dosah dopravních sítí. Cílem této bakalářské práce je zjišťovaní vlivů emisí individuální a městské hromadné dopravy na lidské zdraví a životní prostředí. Pomocí analýzy sekundárních dat bylo provedeno vyhodnocení aktuálního stavu ovzduší v Moskvě a navržena vhodná opatření ke zmírnění dopadu škodlivých látek.
Klíčová slova: Doprava Moskvy; Dopravní ekologie; Kvalita ovzduší
Název práce: Analysis of the effects of public and individual transport in Moscow on air quality
Autor(ka) práce: Sylenko, Daiana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Kerhart, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The transport network is an essential part of today's environment because of its ability to connect people, support economic growth and provide access to key services. However, transport infrastructures create a barrier between natural areas; their use leads to emissions of pollutants that can spread beyond the reach of transport networks. This bachelor thesis aims to determine the effects of individual and urban public transport emissions on human health and the environment. With the help of secondary analysis, an evaluation of the current state of the air in Moscow was performed and appropriate measures were proposed to mitigate the impact of harmful substances.
Klíčová slova: Transport ecology; Moscow transport; Air quality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2021
Datum podání práce: 27. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76891/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: