Sestavení kalkulace výkonů v podniku pojišťovacího zprostředkovatele

Název práce: Sestavení kalkulace výkonů v podniku pojišťovacího zprostředkovatele
Autor(ka) práce: Sedlaříková, Linda
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křehnáčová, Aneta
Oponenti práce: Šoljaková, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodnou kalkulaci, která primárně umožní odpovědět na rozhodovací úlohu podniku, a kterou bude možné použít jako nástroj efektivního řízení nákladů. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá především základními poznatky o nákladech a kalkulacích manažerského účetnictví. Úvodem praktické části je popsán vybraný podnik, na jehož kalkulační jedinci je následně pomocí jednotlivých metodických kroků navržen retrográdní kalkulační vzorec plných nákladů včetně identifikace klíčových dat, která jsou k tomu potřeba shromažďovat.
Klíčová slova: náklady; manažerské účetnictví; klasifikace nákladů; kalkulace; retrográdní kalkulační vzorec; kalkulace plných nákladů
Název práce: Design of costing in an insurance intermediary company
Autor(ka) práce: Sedlaříková, Linda
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křehnáčová, Aneta
Oponenti práce: Šoljaková, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelor thesis is to design a suitable costing, which would primarily answer to a specific decision-making role of the company, and which could be also used as an efficient cost management tool. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals mainly with the existing knowledge about costs and costing of management accounting. Introduction of the practical part describes the selected company, on whose product unit, by using methodical steps, is the retrograde absorption costing formula designed, with an identification of key data that must be gathered.
Klíčová slova: management accounting; costs; cost classification; costing; retrograde costing formula; absorption costing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2021
Datum podání práce: 2. 6. 2021
Datum obhajoby: 16. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75993/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: