Popisná analýza přeměn uskutečněných v České republice

Název práce: Popisná analýza přeměn uskutečněných v České republice
Autor(ka) práce: Picková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pospíšil, Jiří
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá přeměnami společností, které se uskutečnily v České republice v roce 2018. Práce je rozdělena na dva hlavní celky. První část je věnována teoretické stránce přeměn a jejich právnímu a účetnímu zachycení dle české regulace. V práci je přiblížena charakteristika jednotlivých typů přeměn, jejich podstata a vzájemná odlišnost. Dále jsou popsány základní kroky při přípravě a realizaci přeměny podle českého práva. Stěžejní část práce spočívá v provedení analýzy přeměn uskutečněných v České republice v roce 2018 na vybraném vzorku přeměn a zhodnocení vybraných výsledků.
Klíčová slova: Přeměny obchodních korporací; Fúze; Rozdělení; Ocenění jmění; Rozhodný den
Název práce: Descriptive Analysis of Business Combinations carried out in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Picková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pospíšil, Jiří
Oponenti práce: Skálová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on business combinations carried out in the Czech Republic in 2018. The thesis is divided into two main parts. The first part is devoted to theoretical side of business transformations, from legal and accounting perspective, based on the Czech regulation. The thesis describes the main characteristics of individual type of business transformations, their substance and mutual difference. Furthermore, the basic steps required by Czech law within the preparation and implementation of the transformation are presented. The mainstay of this thesis consists in the analysis of a sample of all business combinations which took place in the Czech Republic in 2018 and evaluation of selected results.
Klíčová slova: Business Combinations; Mergers; Spin-offs; Net Asset Valuation; Effective Date

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2020
Datum podání práce: 3. 6. 2021
Datum obhajoby: 25. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74717/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: