Přijetí IFRS 16 v bankovním sektoru

Název práce: Přijetí IFRS 16 v bankovním sektoru
Autor(ka) práce: Hanesová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Jan
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zjistit na základě stanoveného vzorku bank Visegrádské čtyřky, tj. bank České republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska, dopad přijetí standardu IFRS 16. Práce je rozdělena do dvou části – na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se leasingů a změny, které přinesl nový standard IFRS 16. V praktické části je zpracovaný výzkum, který byl proveden na datech z výročních zpráv zkoumaného vzorku 56 bank ze 4 různých států za účetní období 2018 a 2019. Předmětem výzkumu je následujících 5 oblastí: metoda prvotní aplikace standardu IFRS 16, porovnání očekávaného dopadu zveřejněného ve výroční zprávě za rok 2018 a skutečně zaúčtovaného dopadu k 1. 1. 2019, použitá diskontní sazba u prvotní aplikace standardu IFRS 16, podíl práva k užívání na dlouhodobém hmotném majetku na konci roku 2019 a typy podkladových aktiv v pronájmu.
Klíčová slova: podkladová aktiva; Leasing; diskontní sazba; hmotný majetek; právo k užívání
Název práce: IFRS 16 adoption in the banking sector
Autor(ka) práce: Hanesová, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Jan
Oponenti práce: Procházka, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to find out the impact of adoption of IFRS 16 in banking sector by specific sample of banks from Visegrad Four, i.e., banks of Czech Republic, Slovak Republic, Poland, and Hungary. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part provides definitions related to lease and describes changes introduced by new IFRS 16. The practical part in the form of the research, which was carried out on data from the annual reports of the sample of 56 banks from four different countries in the periods 2018 and 2019. Areas of the research are the following five: method of initial adoption IFRS 16, comparison between estimated impact disclosed in annual report 2018 and real impact accounted as at 1st January 2019, the discount rate used for the initial adoption of IFRS 16, the share of right of use in tangible assets at the end of 2019 and types of leased underlaying assets.
Klíčová slova: right of use; Lease; discount rate; tangible assets; underlaying assets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2020
Datum podání práce: 14. 6. 2021
Datum obhajoby: 25. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74746/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: