Návrh na zlepšení projektové dokumentace v rámci projektového řízení v bankovním domě

Název práce: Návrh na zlepšení projektové dokumentace v rámci projektového řízení v bankovním domě
Autor(ka) práce: Luneva, Polina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na problematiku v oblasti zlepšení projektové dokumentace v příslušné bance v ČR. V práci je rozebráno projektové řízení se zaměřením hlavně na projektovou dokumentaci v bankovnictví za účelem identifikace problémových oblastí. Hlavním cílem práce je stanovit návrhy na zlepšení projektové dokumentace v bance. V první části se práce věnuje projektovému řízení v IT a popisuje specifika IT projektové dokumentace se zaměřením na banku. Dále se v práci analyzují chyby v IT projektech v bankovnictví a chyby, plynoucí z dokumentace. Ve třetí části je stručně představena IT architektura v bankovnictví a dopad architektury na projektové řízení. V následující části práce je charakterizován a popsán současný stav projektového řízení v dané bance se zaměřením na identifikaci problémových částí projektů v rámci projektové dokumentace v jednotlivých fázích projektů. Výstupem práce jsou jednotlivé návrhy na zlepšení v rámci fází projektů. Ověření těchto výsledků pomocí dialogů s projektovými manažery, kteří návrhy využili, je obsaženo na konci této diplomové práce.
Klíčová slova: projektová dokumentace; IT projekty; fáze projektů; bankovnictví; projektové řízení; chyby projektů; IT architektura banky
Název práce: Proposal for the improvement of project documentation within the project management in the bank
Autor(ka) práce: Luneva, Polina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work is focused on issues in the field of improving project documentation in the relevant bank in the Czech Republic. The diploma thesis deals with project management with a focus on project documentation in banking in order to identify problem areas. The first part deals with project management in IT and describes the specifics of IT project documentation with a focus on the bank. Furthermore, the work analyzes errors in IT projects in banking and errors resulting from documentation. The third part briefly introduces the IT architecture in banking and the impact of architecture on project management. The following part of the thesis characterizes and describes the current state of project management in the bank with a focus on the identification of problematic parts of projects within the project documentation in various phases of projects. The output of the work are individual suggestions for improvement within the project phases. Verification of these results through dialogues with project managers who have used the proposals is included at the end of this thesis.
Klíčová slova: project management; project documentation; IT projects; project mistakes; IT architecture of the bank; project phases; banking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2020
Datum podání práce: 22. 6. 2021
Datum obhajoby: 7. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75429/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: