Ekonomické a mezinárodní aspekty péče o zdravotní turisty

Název práce: Ekonomické a mezinárodní aspekty péče o zdravotní turisty
Autor(ka) práce: Hilšerová, Monika
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Vaníček, Jiří
Oponenti práce: Stuchlíková, Zuzana; Jakubíková, Dagmar; Pařízek, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V posledních letech je zdravotní turismus důležitou součástí přínosů příjezdového cestovního ruchu. Záměrem práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku zdravotního turismu se zaměřením na Českou republiku. Práce se zabývá vývinem metodologie pro výpočet dopadů zdravotního turismu na ekonomiku země se zaměřením na Českou republiku. Cílem práce je vypočítat pomocí multiplikátorů, jaký dopad má pobyt zdravotních turistů v České republice na vybrané ukazatele. Jedná se o ukazatele celkové produkce a hrubé přidané hodnoty (HPH). V práci je vyvinuta metodika, která se odkazuje na certifikovanou metodiku pro výpočet ekonomických dopadů kulturní akce nebo organizace. Výsledkem této práce je vypočítat hodnotu výše zmíněných ukazatelů za podmínky, že do České republiky přijede 120 000 zdravotních turistů za rok, což je odhadovaný počet zdravotních turistů za rok 2018. Výsledky ukazují, že výdaje 120 tisíc zdravotních turistů generovaly celkovou produkci v České republice v hodnotě přes 600 milionů USD (0,3 % HDP) a zvýšily hodnotu HPH o 79 milionu USD, tedy o 0,04 %. Tento výzkum má také za cíl dále analyzovat a zhodnotit zkušenosti zdravotních turistů a zjistit, co je pro ně důležité, a jaké jsou jejich motivace při výběru destinace, kde podstoupí vybraný zákrok. Na základě kvalitativního výzkumu, který byl veden formou rozhovorů se zdravotními turisty, kteří podstoupili zdravotní zákrok v České republice, byly identifikovány problémy, kterým zdravotní turisté čelí, faktory, které ovlivňují jejich rozhodovací procesy a byly nalezeny návrhy ke zlepšení. Výzkum se zaměřil na oblast komunikace, chování, rozhodovacích procesů a faktorů, které vedou ke spokojenosti pacienta. Výsledky jsou důležité nejen pro samotná zdravotnická zařízení, ale také k vytvoření adekvátní marketingové strategie, neboť bylo zjištěno, že nejdůležitějším nástrojem v procesu rozhodování je e/WOM. Bylo zjištěno, že zdravotní turisté se rozhodují o volbě země nejvíce na základě doporučení rodiny nebo přátel, většinou těch, co již zdravotní zákrok v dané zemi podstoupili. Proto je důležité, aby pacienti odjížděli spokojení, aby mohli Českou republiku doporučovat dál. Jelikož byl průběh výzkumu ovlivněn pandemií COVID-19, byl dodatečně přidán ještě výzkum týkající se ekonomických dopadů pandemie na lázeňská a zdravotnická zařízení poskytující péči zdravotním turistům. Bylo zjištěno, že zařízení přišla o značné příjmy kvůli absenci zahraničních turistů, mnohé musely omezit nebo úplně přerušit provoz.
Klíčová slova: COVID-19; zkušenosti zdravotních turistů; zdravotní turismus; celková produkce; hrubá přidaná hodnota; multiplikátory; input-output analýza
Název práce: Economic and International Aspects of medical tourist care
Autor(ka) práce: Hilšerová, Monika
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Vaníček, Jiří
Oponenti práce: Stuchlíková, Zuzana; Jakubíková, Dagmar; Pařízek, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In recent years, medical tourism has been an important part of the benefits of inbound tourism. The aim of the work is to provide a comprehensive view of the issue of medical tourism with a focus on the Czech Republic. The thesis deals with the development of a methodology for calculating the impacts of medical tourism on the country's economy. The aim of this work is to use multipliers to calculate the impact of the stay of medical tourists in the Czech Republic on selected indicators. These are indicators of total production and gross value added (GVA). The thesis develops a methodology that refers to a certified methodology for calculating the economic impacts of a cultural event or organization. The result of this work is to calculate the value of the above indicators under the condition that 120,000 medical tourists come to the Czech Republic per year, which is the estimated number of medical tourists in 2018. The results show that expenditures of 120 thousand medical tourists generated total production of over $ 600 million (0.3% of GDP) and increased GVA by $ 79 million (0.04%) in the Czech Republic. This research also aims to further analyze and evaluate the experiences of medical tourists and find out what is important to them and what are their motivations when choosing a destination where they will undergo the selected procedure. Based on qualitative research, which was conducted in the form of interviews with medical tourists who underwent medical intervention in the Czech Republic, the problems they had to faced, factors influencing their decision-making processes were identified and suggestions for improvement were found. The research focused on the areas of communication, behaviour, decision-making process, and factors that lead to patient satisfaction. The results are important not only for the healthcare facilities themselves but also for the creation of an adequate marketing strategy, as it was found that the most important tool in the decision-making process is e / WOM. It was found that medical tourists decide on the choice of the country mostly on the basis of recommendations from family or friends, mostly those who have already undergone medical treatment in that country. Therefore, it is important that patients leave satisfied so that they can continue to recommend the Czech Republic. As the course of the research was affected by the COVID-19 pandemic, additional research was added on the economic impact of the pandemic on spas and health care facilities for medical tourists. It was found that the facility lost significant revenues due to the absence of foreign tourists, many had to reduce or completely shut down.
Klíčová slova: medical tourism; total production; gross value added; multipliers; input-output analysis; COVID-19; medical tourists' experince

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2018
Datum podání práce: 23. 2. 2022
Datum obhajoby: 26. 4. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67462/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: