Social CRM a nástroje Social CRM

Název práce: Social CRM a nástroje Social CRM
Autor(ka) práce: Huang, JieOu
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýza nástrojů Social CRM. V teoretické části jsem uváděl definici CRM, Social CRM a nástroje Social CRM. V praktické část je provedena prostřednictvím dotazníkového šetření mezi internetovými obchody na českém trhu. Cílem je zjistit, jak jednotlivé firmy na českém trhu vnímají Social CRM a jaké nástroje Social CRM využívají. V závěru práce je provedeno porovnání využívání nástroje Social CRM na evropském a čínském trhem. Výstupem práce by bylo vhodné využit jako ilustraci pro firmy, které se chtějí zlepšit interakci se zákazníkem pomocí metody Social CRM.
Klíčová slova: CRM; Social CRM; sociální sítě
Název práce: Social CRM and Social CRM tools
Autor(ka) práce: Huang, JieOu
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Basl, Josef
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the Social CRM method and analysis of Social CRM tools. In the theoretical part I presented the definition of CRM, Social CRM, and Social CRM tools. The practical part is conducted through a questionnaire survey among online stores on the Czech market. The aim is to find out how individual companies on the Czech market perceive Social CRM and what tools they use on Social CRM. At the end of the work is a comparison of Social CRM tools used in the European market with the Chinese market. The output of the work would be appropriate to use as an illustration for companies that want to improve customer interaction using the Social CRM method.
Klíčová slova: Social CRM; social network; CRM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 23. 8. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76072/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: