Proces odovzdania produktov IT projektov do prevádzky

Název práce: Process of IT product handover to operations
Autor(ka) práce: Češelka, Adam
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The topic of this thesis is the analysis of the current process of IT product handover to operations, proposals for modification and creation of methodologies describing the process. The primary objective of this thesis is to analyse the current state of the process defining the requirements in the context of the handover of IT project products. Another objective is to modify the current process based on the ITIL v4 methodology and the author's experience. The last objective is to create a coherent methodology that will subsequently guide project/programme managers to successfully complete the IT product handover. The reader's ability to understand the subject matter will be aided by defining the concepts of project management and associated brief descriptions. What is project management ? What is meant by the term IT project ? What is meant by the term project life cycle ? What roles within the project are relevant in the process of handover to operations for IT product ? What is ITIL ? What ITIL v4 practices are we familiar with and what is their purpose ? The following activities will lead to the fulfilment of the objectives of the thesis, namely the creation of a comprehensive methodology describing the correct procedure for the handover of specific IT products within a project. Identification of the current state of the IT product handover to operations process, which will consist of the identification of requirements from the relevant roles in the project, which will be subsequently mapped to the individual project life cycles through qualitative research. Modification of the current state of the IT product handover to operations process, which will consist of suggestions for change based on the author's experience, ITIL v4 methodology. Finally, the actual creation and acceptance of the IT product handover to operations methodologies will take place, approved by the domain of the project office in the company.
Klíčová slova: Project Management; DevOps; Implementation and operations; Methodology; ITIL; Handover to operations
Název práce: Proces odovzdania produktov IT projektov do prevádzky
Autor(ka) práce: Češelka, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tématem této práce je analýza současného procesu uvádění IT produktů do provozu, návrhy na úpravu a vytvoření metodik popisujících tento proces. Hlavním cílem této práce je analyzovat současný stav procesu definování požadavků v kontextu předávání produktů IT projektů. Dalším cílem je upravit stávající proces na základě metodiky ITIL v4 a zkušeností autora. Posledním cílem je vytvořit ucelenou metodiku, která následně povede projektové/programové manažery k úspěšnému dokončení předání IT produktu. Čtenářům pomůže pochopit danou problematiku vymezení pojmů projektového řízení a související stručné popisy. Co je to projektové řízení ? Co se rozumí pod pojmem IT projekt ? Co se rozumí pod pojmem životní cyklus projektu ? Jaké role v rámci projektu jsou relevantní v procesu uvedení IT produktu do provozu ? Co je ITIL ? Jaké postupy ITIL v4 známe a jaký je jejich účel ? Následující činnosti povedou k naplnění cílů práce, konkrétně k vytvoření komplexní metodiky popisující správný postup při uvádění konkrétních IT produktů do provozu v rámci projektu. Identifikace současného stavu procesu uvádění IT produktů do provozu, která bude spočívat v identifikaci požadavků relevantních rolí v projektu, které budou následně kvalitativním výzkumem zmapovány do jednotlivých životních cyklů projektu. Úprava současného stavu procesu uvádění IT produktů do provozu, která bude spočívat v návrzích na změnu na základě zkušeností autora, metodiky ITIL v4. Nakonec dojde k vlastnímu vytvoření a přijetí metodik uvádění IT produktů do provozu, které budou schváleny doménou projektové kanceláře ve společnosti.
Klíčová slova: Uvedení produktů IT do provozu; Řízení projektů; DevOps; Vývoj a provoz; Metodika; ITIL

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 11. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 4. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75204/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: