Porovnání bankovní digitální identity a self-sovereign digitální identity

Název práce: Porovnání bankovní digitální identity a self-sovereign digitální identity
Autor(ka) práce: Karlík, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Smutný, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na porovnání přístupů k digitální identitě známých jako self-sovereign identity a bankovní identita. Cílem práce je v první řadě stanovit kritéria vhodná k porovnání systémů digitální identity a následně realizovat samotné srovnání. Protože se především v případě self-sovereign identity jednotlivá řešení ještě stále velmi liší a je tím pádem složité vytvořit generalizovaný model, který by správně vystihoval přístup jako celek, bylo pro umožnění dosažení cílů práce srovnání omezeno na srovnání dvou konkrétních řešení reprezentující oba přístupy – BankID a Sovrin. Jako kritéria použita ke srovnání jsou primárně zvoleny tzv. Laws of Identity bývalého architekta společnosti Microsoft Kima Camerona. Srovnány jsou také jednotlivé architektury řešení.
Klíčová slova: Digitální identita; self-sovereign identita; bankovní identita; BankID; Sovrin
Název práce: Comparison of bank digital identity and self-sovereign digital identity
Autor(ka) práce: Karlík, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kučera, Jan
Oponenti práce: Smutný, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper focuses on a comparison of approaches to digital identity known as self-sovereign identity and banking identity (also known as BankID). The aim of the thesis is first to establish criteria suitable for comparing digital identity systems and then to present the comparison itself. Since, especially in the case of self-sovereign identity, the individual systems are still very different and it is therefore difficult to create a generalized model that correctly describes the approach as a whole, to enable the achievement of the objectives of the thesis, the comparison was limited to a comparison of two specific systems representing both approaches – BankID and Sovrin. The criteria used for comparison are primarily the so-called Laws of Identity by former Microsoft digital architect Kim Cameron. Individual solution architectures are also compared.
Klíčová slova: BankID; Self-sovereign identity; banking identity; Sovrin; Digital identity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2020
Datum podání práce: 24. 6. 2021
Datum obhajoby: 31. 8. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72441/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: