Strategie vstupu na trh pro Echo360, chytrejsi video platformu

Název práce: "Market entry strategy to the Czech Republic for Echo360, the smarter video platform for education"
Autor(ka) práce: Cornejo Macedo, Carlos Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Since 2020, the COVID-19 pandemic has impacted the whole world. Any type of industry has been affected or even changed due to the pandemic outbreak. In particular, the teaching methodology has drastically shifted from traditional to online delivery mode, which opens the discussion whether to continue with traditional education or explore new approaches such as blended learning. The aim of the present study is to suggest whether a market entry strategy for the video platform Echo360 to the Czech Republic might be or not suitable. The methodology was designed to implement an analysis of the environment with PEST method, the development of quantitative and qualitative research targeted to mainly students and faculties’ representatives from public universities respectively, a competitor and SWOT analysis and a user experience and support strategy. The main findings obtained after the analysis, suggest that a market entry strategy for Echo360 to the Czech Republic might not be suitable, by the moment, mainly due to a higher priority of teaching only in-person by the faculties’ representatives once the pandemic is ended. However, the study also suggests that, as a future work, other options such as private universities and high schools “gymnasiums” in the Czech Republic might change the final recommendation regarding a potential implementation of Echo360 in this country.
Klíčová slova: E-learning; COVID-19; Hybrid teaching; Market entry strategy; Echo360
Název práce: Strategie vstupu na trh pro Echo360, chytrejsi video platformu
Autor(ka) práce: Cornejo Macedo, Carlos Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Od roku 2019 je celý svět postižen pandemií COVID-19. Jakýkoliv typ průmyslu byl postižen nebo dokonce úplně změněn kvůli této pandemii. Zejména se drasticky změnila vyučující metodika na školách, která přešla z tradičního způsobu výuky na online výuku, což rozpoutalo diskuzi, zda pokračovat s tradiční výukou nebo vyzkoušet nové smíšené techniky. Záměrem této práce je navrhnou zda je strategie vstupu na trh pro video platformu Echo360 vhodná či ne v České republice. Tato metodologie byla navržena, aby uskutečnila analýzu prostředí s PEST metodou, vývojem kvantitativního a kvalitativního výzkumného cíle složeného převážně ze studentů a zástupců fakult z veřejných univerzit, konkurenční a SWOT analýzou, uživatelskými zkušenostmi a podporující strategií. Hlavní zjištění po analýze navrhují, že strategie vstupu na trh pro Echo360 v České republice nemusí být v tuto chvíli vyhovující, zejména kvůli vyšší preferenci prezenčního vyučování zástupci fakult až pandemie skončí. Avšak, studie také navrhuje, že pro budoucí výzkum další možnosti jako soukromé univerzity nebo střední školy, převážně gymnázia, mohou změnit konečné doporučení autora týkající se potenciální implementace platformy Echo360 v České republice.
Klíčová slova: E-learning; Echo360; strategie vstupu na trh

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2020
Datum podání práce: 25. 6. 2021
Datum obhajoby: 26. 8. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73245/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: