Reakce nadnárodních korporací na Akční plán BEPS OECD/G20

Název práce: Reakce nadnárodních korporací na Akční plán BEPS OECD/G20
Autor(ka) práce: Procházka, Petr
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Králíček, Vladimír; Janský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V roce 2015 pracovní skupiny expertů OECD zveřejnily 15 doporučení ve svém „Akčním plánu BEPS“ o tom, jak by měl být řešen problém eroze základu daně a přesunu zisků (BEPS) nadnárodních korporací. Země OECD a G20 souhlasily přijmout tato doporučení do svých domácích legislativ, členské země EU často skrze směrnice EU. V této disertační práci jsem si vytyčil tři hlavní cíle: vyhodnotit rozsah přesunu zisků (pomocí kvantitativní analýzy zpráv dle zemí bank EU v letech 2014-2019), pochopit pozici jednotlivých zájmových skupin vůči Akčnímu plánu BEPS (pomocí kvalitativní analýzy 1 873 komentářů ohledně daňových politik OECD) a potvrdit, jak vybraná nadnárodní společnost změnila své procesy v Česku v reakci na opatření BEPS (pomocí případové studie). Výsledky ukazují, že chápání izolovaných daňových rájů je do jisté míry přežitek, že nadnárodní korporace obecně spíše nesouhlasí s rostoucí globální daňovou regulací, ale jsou přitom připraveny podílet se na tvorbě udržitelného daňového systému, a že interní změny v rámci firem nemusí být vždy nutně motivovány daňovou optimalizací.
Klíčová slova: eroze základu daně a přesun zisků; mezinárodní daňové plánování; převodní ceny; vnitroskupinové transakce; neoliberální institucionalismus; daň z příjmu právnických osob
Název práce: Reaction of transnational corporations to the OECD/G20 BEPS Action Plan
Autor(ka) práce: Procházka, Petr
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Sato, Alexej
Oponenti práce: Králíček, Vladimír; Janský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In 2015, working groups of OECD experts submitted 15 recommendations in their 'BEPS Action Plan' how tax base erosion and profit shifting (BEPS) by transnational corporations should be tackled. OECD and G20 member countries agreed to adopt these into their domestic laws, EU member states often through EU directives. In this dissertation, I have set three main goals: to evaluate the extent of profit shifting (by a quantitative analysis of EU banks’ country-by-country reporting from 2014-2019), to understand what the position of various stakeholders on the BEPS Action Plan is (by a qualitative analysis of 1,873 stakeholder comments in OECD tax matters) and check how a selected transnational corporation changed their processes in Czechia as a response to BEPS measures (by a case study). Results show that the notion of isolated tax havens is quite obsolete, that transnational corporations generally oppose increasing global tax regulation but are willing to cooperate to build a sustainable tax environment, and that the internal reforms within firms do not always need to be driven by tax optimisation.
Klíčová slova: international tax planning; transfer pricing; intra–group transactions; neoliberal institutionalism; base erosion and profit shifting; corporate income tax

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2019
Datum podání práce: 21. 7. 2021
Datum obhajoby: 30. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68372/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: