Přeshraniční fúze v EU

Název práce: Přeshraniční fúze v EU
Autor(ka) práce: Marek, Patrik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce na téma Přeshraniční fúze v EU se výhradně zabývá nejrozšířenějším čím dál tím oblíbenějším typem přeshraničních transakcí, které se uskutečňují na vnitřním trhu Evropské Unie. Celá práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou část, které jsou však vzájemně propleteny. Teoretická část se zaměřuje na definici základních pojmů, dále pak na legislativní rámec přeshraničních fúzí na evropské, české a německé úrovni. Součástí teoretické části je také porovnání a identifikování rozdílů mezi českými a německými právními předpisy v oblasti fúzí. Praktická část se zabývá všemi uskutečněnými přeshraničními podnikovými kombinacemi na celoevropské úrovni a dále na přeshraniční fúze s českými společnostmi. Obě tyto studie jsou zakončeny analýzou česko-německých přeshraničních fúzí.
Klíčová slova: Podnikové kombinace; Přeměny obchodních společností; Přeshraniční fúze; Zákon o přeměnách; Umwandlungsgesetz; Rozhodný den; Zanikající a nástupnická společnost
Název práce: Cross-border mergers in the EU
Autor(ka) práce: Marek, Patrik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Skálová, Jana
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis on the topic of cross-border mergers in the EU deals exclusively with the most widespread and popular type of cross-border transactions that take place in the internal market of the European Union. The whole work is divided into two main parts - theoretical and practical part, which are, however, intertwined. The theoretical part focuses on the definition of basic terms, then on the legislative framework of cross-border mergers at the European, Czech and German levels. One part of the theoretical part is also a comparison and identification of differences between Czech and German legislation in the field of mergers. The practical part deals with all necessarily all cross-border business combinations at the pan-European level and further to cross-border mergers with Czech companies. Both studies conclude with an analysis of Czech-German cross-border mergers.
Klíčová slova: Business combinations; Company transformations; Cross-border mergers; Transformation law; Umwandlungsgesetz; Decisive date; Merging and successor company

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2019
Datum podání práce: 13. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69707/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: