Current challenges in risk management: a comparative study from organizations in the energy sector

Název práce: Current Challenges in Risk Management: a comparative study from organizations in the energy sector
Autor(ka) práce: Karban, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis deals with the use of risk management and its techniques in the companies in the energy sector. The main objective is to evaluate the use of the methods and the approach of risk management used in companies compared to the theoretical research. The first chapter introduces the word risk, its origin, definition and classification followed by the description of risk management and its process as well as the development of the discipline. Next the energy sector specification is laid out and the importance of risk management in such industry explained. Through interviews with representatives from different companies the insights of the way risk management is done in the companies was presented and compared. While the theory highlights the importance of holistic risk management, the research discovered, that while there is a deep connection between strategy and risk management and the setting in each company is highly tailored to its needs, the practical situation does follow the theory only partially.
Klíčová slova: Risk Management; Risk Appetite; Risk Assessment; Risk; Energy sector
Název práce: Current challenges in risk management: a comparative study from organizations in the energy sector
Autor(ka) práce: Karban, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá využitím řízení rizik a jeho technik ve společnostech v energetickém sektoru. Hlavním cílem je zhodnotit využití metod a přístupů řízení rizik používaných ve společnostech v porovnání s teoretickým výzkumem. V první kapitole je představeno slovo riziko, jeho původ, definice a klasifikace, následuje popis řízení rizik a jeho procesu a vývoj této disciplíny. Dále je uvedena specifikace energetického odvětví a vysvětlen význam řízení rizik v tomto odvětví. Prostřednictvím rozhovorů se zástupci různých společností byly prezentovány a porovnány poznatky o způsobu řízení rizik v těchto společnostech. Ačkoli teorie zdůrazňuje význam komplexního řízení rizik, výzkum zjistil, že ačkoli existuje hluboká vazba mezi strategií a řízením rizik a nastavení v každé společnosti je velmi přizpůsobeno jejím potřebám, praktická situace se řídí teorií jen částečně.
Klíčová slova: energetický sektor; riziko; risk management; rizikový apetit; ohodnocení rizik

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 8. 2021
Datum podání práce: 14. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77479/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: