Dopady implementace IFRS17 na pojišťovny

Název práce: Dopady implementace IFRS17 na pojišťovny
Autor(ka) práce: Zámečník, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Pýcha, Mikuláš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou standardu IFRS 17 a jeho dopady při implementaci do praxe. První část popisuje pojišťovnictví jako tržní disciplínu a důvody pro regulaci tohoto odvětví. Druhá část je věnována popisu standardu pro jeho lehčí pochopení. Poslední část se zabývá analýzou dopadů se zaměřením na změny, se kterými se budou muset pojistitelé vypořádat. S implementací standardu do praxe souvisí celá řada problémů a povede ke zvýšení nákladů, změně způsobu oceňování pojistných smluv a zveřejňování nových účetních informací, které povedou ke zvýšení transparentnosti v pojistném odvětví a lehčí porovnatelnost nově získaných informací mezi pojistiteli i ostatními odvětvími.
Klíčová slova: pojišťovnictví; IFRS 4; IFRS 17; mazinárodní účetní standardy; regulace pojistného trhu; pojistné smlouvy; výkaznictví pojišťoven
Název práce: The effects of the implementation IFRS 17 on insurance companies
Autor(ka) práce: Zámečník, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Pýcha, Mikuláš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis is focused on issue of IFRS 17 and problems with its implementation to insurance practise. The First part describes insurance industry and reasons for its regulation. The second part is devoted to the description of the standard for its better understanding. The last part deals with analysis of impacts with a focus on changes that insurers must deal with. There are number of issues associated with the implementation of the standard in practise which will lead to increased costs, changes the methods of valuation of insurance contracts and the publications of new accounting information that will increase the transparency in the insurance industry and easier comparability of newly acquired information between insurers and other industries.
Klíčová slova: insurance industry; IFRS 4; IFRS 17; International Financial Reporting Standards; regulation of insurance industry; reporting of insurance industry; insurance contracts

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2021
Datum podání práce: 17. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75821/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: