Pojistné podvody

Název práce: Pojistné podvody
Autor(ka) práce: Tranová, Nguyet Linh
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Štok, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem diplomové práce je téma pojistných podvodů. Úvodní část zkoumá problematiku z teoretického hlediska, vysvětluje pojem pojistný podvod v rámci legislativy České republiky a popisuje členění na jednotlivé typy. Další kapitoly se věnují tématu z pohledu pachatelů včetně příčin páchání podvodu a z pohledu pojistitelů, jakými způsoby proti pojistným podvodům bojují. Empirická část práce se zaměřuje na statistickou a ekonometrickou analýzu vývoje prokázané hodnoty odhalených pojistných podvodů v letech 2007-2020. Pomocí ekonometrického modelování v programu EViews je zvolen nejvhodnější model jako základ prognózy pro roky 2021 a 2022. Závěr práce se zabývá interpretací dílčích zjištění provedených analýz.
Klíčová slova: Modelování; Pojistný podvod; Trestný čin; Česká asociace pojišťoven; EViews
Název práce: Insurance frauds
Autor(ka) práce: Tranová, Nguyet Linh
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Štok, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with a topic of insurance frauds. The first part examines the issue on a theoretical basis, provides an explanation of the term insurance fraud within the legislative framework of the Czech Republic and describes categorization of individual types. Further, various reasons for committing this crime are discussed. The next part focuses on prevention and detection methods to fight against insurance frauds. Empirical section includes the statistical and econometrical analysis of the value of detected insurance frauds. Using a program EViews the most suitable model is chosen for a prediction for years 2021 and 2022. Based on the analysis a conclusion presents an interpretation of results.
Klíčová slova: Insurance fraud; Crime; The Czech Insurance Association; EViews; Modeling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2021
Datum podání práce: 18. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76551/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: