Analýza výdajů nemocenského pojištění v ČR v letech 2015–2020 s ohledem na vliv pandemie na konci sledovaného období

Název práce: Analýza výdajů nemocenského pojištění v ČR v letech 2015–2020 s ohledem na vliv pandemie na konci sledovaného období
Autor(ka) práce: Haltmar, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štípek, Vladimír
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analyzovat výdaje nemocenského pojištění v letech 2015-2020 a zjistit, jakým způsobem se projevila pandemie koronaviru do výdajů na konci sledovaného období. Téma práce je aktuální především z důvodu probíhající pandemie, která má výrazný vliv na výdaje nemocenského pojištění. Z vypracované analýzy vyplývá, že se systém nemocenského pojištění stal od roku 2019 deficitním, čemuž předcházely jak legislativní změny, tak především pandemie v roce 2020. Ve sledovaném období docházelo meziročně k růstu výdajů maximálně o 20 % v době před pandemií, ale rok 2020 přinesl meziroční růst o 42 %. Nejnákladnější a zároveň nejčastěji vyplácenou dávkou je nemocenské, na kterou rostly výdaje během celého sledovaného období a došlo ke zvýšení výdajů o 112,4 %. Nejdůležitějším nástrojem pro podporu pojištěnců se během pandemie stalo ošetřovné, které zaznamenalo největší relativní růst výdajů. Došlo k většímu než dvojnásobnému růstu v počtu výplat dávek ošetřovného a výdaje v roce 2020 meziročně vzrostly o 563 %. Analýza dále naznačila zvyšující se důležitost nejnověji zavedené dávky dlouhodobého ošetřovného, u kterého rostly výdaje v každém roce.
Klíčová slova: nemocenské pojištění; sociální zabezpečení; dočasná pracovní neschopnost; nemocenské; ošetřovné
Název práce: Analysis of sickness insurance expenditure in the Czech republic in 2015-2020 with regard to the influence of pandemia at the end of the monitored period
Autor(ka) práce: Haltmar, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štípek, Vladimír
Oponenti práce: Bartůsková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the expenditures of sickness insurance in the years 2015-2020 and to find out how the coronavirus pandemic affected the expenditures at the end of the observed period. The topic of the work is current mainly due to the ongoing pandemic, which has a significant impact on health insurance expenditures. The analysis shows that the health insurance system has become a deficit since 2019, preceded by both legislative changes and especially the pandemic in 2020. In the period under review there was a year-on-year increase in expenditure of up to 20 % before the pandemic, but 2020 brought year-on-year growth of 42 %. The most expensive and at the same time most frequently paid benefit is sick leave, for which expenditures increased during the entire monitored period and expenditures increased by 112,4 %. The most important tool for supporting policyholders during the pandemic was nursing allowance, which saw the largest relative increase in spending. There was a more than double growth in the number of nursing allowance benefit payments and expenditures in 2020 increased by 563 % year-on-year. The analysis also indicated the growing importance of the most recently introduced long-term nursing allowance benefit, for which spending grew each year.
Klíčová slova: sickness insurance; social security; temporary inability of work; sick leave; nursing allowance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76645/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: