Využití alternativních paliv v kamionové dopravě

Název práce: Využití alternativních paliv v kamionové dopravě
Autor(ka) práce: Preget, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Drbal, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je ekonomické srovnání jednotlivých zástupců tahačů návěsů na alternativní a konvenční paliva, která jsou dostupná na českém trhu. Pro srovnání byla vybrána tři vozidla na dieselový pohon a další tři zástupci na pohon zkapalněným zemním plynem LNG. Jednotliví zástupci těchto vozidel byly vybrány z nabídek prodejců těchto automobilů. Vybraná vozidla jsou v průběhu této práce charakterizována a porovnávána pomocí metody TOPSIS a následně probíhá srovnání ekonomických nákladů na provoz se stanovenými ročními nájezdy a jízdou na území České republiky a v Německu. Výsledky těchto výpočtů jsou následně vyhodnoceny, odpovídají na výzkumné otázky a mají za cíl potvrdit, nebo vyvrátit hypotézy stanovené v úvodu této práce. Všechna data budou poskytnuta společnosti Geis CZ s.r.o. pro další využití.
Klíčová slova: Tahače návěsů; konvenční paliva; alternativní paliva
Název práce: Use of alternative fuels in truck transport
Autor(ka) práce: Preget, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Drbal, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this master’s thesis is to economicaly compare individual representative heavy duty trucks on alternative and conventional fuels accesable on Czech market. Three vehicles on diesel fuel and another three on liquified natural gas LNG were chosen for the comparsion. Each individual representative was chosen from the market catalogue of the dealer. The vehicles are characterized and compared by the TOPSIS method and afterwards compared by the economical operating costs with fixed annual drives in Czech and German area. Afterwards the result of these calculations are evaluated and answer hypothesis of this masters’s thesis. All data will be provided to Geis CZ s.r.o. company for further use.
Klíčová slova: Heavy duty trucks; conventional fuels; alternative fuels

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 4. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76820/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: