BANKOVNÍ SYSTÉM USA VE VELKÉ DEPRESI A VELKÉ RECESI - ROZDÍLY A PARALELY

Název práce: U.S. Banking System in the Great Depression and Great Recession - Differences and Parallels
Autor(ka) práce: Koka, Kseniia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the analysis and comparison of the US banking system during the Great Depression and the Great Recession. It aims to highlight the differences, outline the parallels, and decide which crisis had a greater impact on the soundness of the banking system. The first two chapters are focused on the description of the banking system in the US. These chapters also introduce both crises and the process of development of economic and banking systems during the Great Depression and the Great Recession. In the next chapter a deeper analysis of the Federal Reserve System policies and comparison of its actions during the crises is performed. The data on specific indicators related to banking system is hereby contrasted. The main part of the comparison is focused on the time segments from 1928 until 1934 for the analysis of the Great Depression effects and from 2006 until 2012 for the analysis of the Great Recession effects. At the end, a list of lessons learnt by the regulatory authorities after both crises is presented along with an analytical part regarding their effectiveness. The main hypothesis stated that the Great Depression had more adverse effects on U.S. banking system than the Great Recession. The evidence and research outcomes confirm that banking system has suffered more in 1930s and the system took longer time to recover.
Klíčová slova: Banking System; Federal Reserve System; Financial Crisis; Great Depression; Great Recession
Název práce: BANKOVNÍ SYSTÉM USA VE VELKÉ DEPRESI A VELKÉ RECESI - ROZDÍLY A PARALELY
Autor(ka) práce: Koka, Kseniia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Chalupecký, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a porovnání bankovního systému ve Spojených státech amerických během Velké hospodářské krize a Velké recese. Cílem práce je zvýraznit rozdíly, nastínit paralely a rozhodnout, která krize měla větší dopad na vývoj bankovního systému. První dvě kapitoly se zaměřují na popis bankovního systému ve Spojených státech amerických. Druhá kapitola dále představuje obě krize z hlediska vývoje ekonomiky a bankovního systému během Velké hospodářské krize a Velké recese. V další kapitole je provedena hlubší analýza federální měnové politiky a porovnání provedených opatření během krizí. Jsou zde porovnávána data týkající se specifických indikátorů související s bankovním systémem. Hlavní část porovnání se zaměřuje na období od roku 1928 do roku 1934 pro Velkou hospodářskou krizi a od 2006 do 2012 pro analýzu Velké recese. V závěru práce je prezentovány základní poznatky z obou krizí pro zamezení opakování podobných jevů součástí je i rozbor jejich účinnosti. Hlavní hypotéza spočívá v tvrzení, že Velká hospodářská krize měla větší nepříznivý efekt na bankovní systém ve Spojených státech než Velká recese. Výsledky výzkumu potvrzují, že bankovní systém trpěl více v 30. letech 19. století a systému trvalo déle se zotavit.
Klíčová slova: bankovní systém; Federální Rezervní Systém; finanční krize; Velká hospodářská krize; Velká recese

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics and Public Policy
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2021
Datum obhajoby: 21. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76147/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: