Fundamentálna analýza spoločnosti Alcoa Corporation

Název práce: Fundamentálna analýza spoločnosti Alcoa Corporation
Autor(ka) práce: Vantruba, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Chval, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je fundamentálna analýza spoločnosti Alcoa Corporation, ktorej cieľom je vypočítať vnútornú hodnotu akcie a stanoviť investičné odporučenie k akciám tejto spoločnosti. Pri analýze podniku bol použitý prístup top-down, kde ako prvá bola vykonaná globálna analýza. Táto časť práce skúmala vplyv a vzťah vybraných makroekonomických ukazovateľov a akciami spoločnosti Alcoa Corproation, ale aj akciového trhu, ktorý bol reprezentovaný indexom S&P 500. V nasledujúcej odvetvovej analýze boli rozoberané hlavné faktory vplývajúce na ceny akcií tejto spoločnosti, najmä cenové vstupy vznikajúce pri výrobe hliníka. V rámci firemnej fundamentálnej analýzy sme interpretovali základné finančné ukazovatele a kalkulovali vnútornú hodnotu akcie, ktorej výpočet bol založený na ziskových a výnosových modeloch. Nadobudnuté poznatky zo všetkých troch častí práce sú zhrnuté v závere, ktorého súčasťou je aj investičné odporučenie k akciám spoločnosti Alcoa Corporation.
Klíčová slova: Vnútorná hodnota; Ziskové modely; DCF model
Název práce: Fundamentálna analýza spoločnosti Alcoa Corporation
Autor(ka) práce: Vantruba, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Chval, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je fundamentální analýza společnosti Alcoa Corporation, jejímž cílem je vypočítat vnitřní hodnotu akcie a stanovit investiční doporučení k akciím této společnosti. Při analýze podniku byl použit přístup top-down, kde jako první byla provedena globální analýza. Tato část práce zkoumala vliv a vztah vybraných makroekonomických ukazatelů s akciemi společnosti Alcoa Corproation, ale i akciového trhu, který byl reprezentován indexem S&P 500. V následující sektorové analýze byly projednány hlavní faktory ovlivňující ceny akcií této společnosti, zejména cenové vstupy vznikající při výrobě hliníku. V rámci firemní fundamentální analýzy jsme interpretovali základní finanční ukazatele a kalkulovali vnitřní hodnotu akcie, jejíž výpočet byl založen na ziskových a výnosových modelech. Nabyté poznatky ze všech tří částí práce jsou shrnuty v závěru, jehož součástí je i investiční doporučení k akciím společnosti Alcoa Corporation.
Klíčová slova: Vnitřní hodnota; Ziskové modely; DCF model
Název práce: Fundamental analysis of the company Alcoa Corporation
Autor(ka) práce: Vantruba, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Chval, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The subject of this diploma thesis is a fundamental analysis of the company Alcoa Corporation, which aims to calculate the intrinsic value of the company share and proposes an investment recommendation for the shares of this company. Considering a top-down approach in the fundamental analysis of the copmany, a global analysis was performed first. This part of the work examined not only the impact and relationship of selected macroeconomic indicators and shares of Alcoa Corproation, but also the stock market, which was represented by the S&P 500 index. Furthermore, in the industry analysis the main factors influencing the company's share prices were discussed, in particular the price inputs arising from the production of aluminum. As part of the company's fundamental analysis, the company and its basic financial indicators were interpreted. Subsequently, the intrinsic value of the share was calculated based on profit and yield models. The lessons learned from all three parts of the work are summarized in the conclusion, which also includes an investment recommendation for shares of Alcoa Corporation.
Klíčová slova: Intrinsic value; Profit models; DCF model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2021
Datum podání práce: 23. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76104/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: