Uplatnění osob se zrakovým postižením v projektovém řízení

Název práce: Uplatnění osob se zrakovým postižením v projektovém řízení
Autor(ka) práce: Sarkány, Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hájek, Jiří
Oponenti práce: Lev, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je adaptovat/modifikovat kompetenční model nevidomého projektového manažera a popsat, jaké dovednosti je nutné zvládat pro vykonávání této role jako odpovědi na nízkou úroveň zaměstnanosti. Důraz je kladen především na oblast hardskills, která je úzce spojena s tvorbou mnoha projektových dokumentů sloužících pro řízení projektu, např. projektového plánu, status reportu, organizace projektu aj. Důvodem volby osob se zrakovým postižením do výzkumu jsou výsledky studie „Understanding the employment experiences of Americans who are legally blind“ roku 2019, která upozorňuje, že získání zaměstnání pro osoby se zrakovým postižením je obtížnější než u ostatních postižení. Prostudování práce umožní pochopit a inspirovat se, zda a jak je možné tuto roli vykonávat jako osoba se zrakovým postižením. Pro zpracování výsledků došlo k vyhledání vhodných kandidátů napříč celým světem od univerzit, neziskových organizací i významných firem. Zjištění potvrzují, že respondenti roli projektového manažera zastávají a z aktuálních dat se zdá, že kompetenční model pro projektové manažery není nutné specificky upravovat. Nicméně do modelů je možné doplnit kompetenci „práce s kompenzačními pomůckami“. To ale není nezbytné, protože se dá předpokládat, že bez jejího zvládnutí by osoba se zrakovým postižením měla problém vstoupit na trh práce na základě modelu uplatňování osob se zrakovým postižením. Rozvoj této kompetence umožňuje připravovat projektovou dokumentaci. Samozřejmě výzvou je práce s vizuální podobou dokumentů, ale i s tím je možné pracovat. Důležitými kompetencemi jsou softskills, ty však respondenti vykonávali bez větších problémů. Osoby se zrakovým postižením ale přicházejí o řeč těla během komunikace. A pro tuto roli je užitečné být vnitřně srovnaný se svým zdravotním stavem. Role projektového manažera není rozhodně pro každého, ale některé osoby se zrakovým postižením mohou v tomto oboru najít uplatnění. Autor využíval kvalitativní metody výzkumu a předkládá propozice, které vyžadují realizaci dalších výzkumů pro jejich ověření. Práce také obsahuje problémy, se kterými se potýkal při realizaci výzkumu. Snad pomohou při dalším zkoumání této problematiky.
Klíčová slova: projektové řízení; osoba se zrakovým postižením; kompetence; kompetenční model
Název práce: Finding a job in project management for people with visually impairment
Autor(ka) práce: Sarkány, Josef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hájek, Jiří
Oponenti práce: Lev, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on adaptation/modification competency model for blind project manager and describes what skills are necessary for performing project manager role to solve low level of employment. Emphasis is mainly on hardskills which are narrowly linked with preparation of documents for managing projects, i. e., project plan, status report, project organisation etc. People with visually impairment are chosen based on results of study „Understanding the employment experiences of Americans who are legally blind“ published in 2019 which warns that getting job for people with visually impairment is more difficult than for people with other disabilities. Reading of this assigment enables to understand and inspire if this role can be done by person with visually impairment. To be possible to come up with results author seeked suitable candidates for research from universits, non-profits and popular companies across the world. Findings confirm respondents work as a project manager and current data show competency model for project managers is not necessary to specifically update for people with visually impairment. It is possible to consider competence „work with special software for people with visually impairment“ which can be added in models. However, it is not necessary, because it is possible to suppose person with visually impairment who cannot use special software well has problem to find a job based on model for employing people with visually impairment. Development of this competence enables to prepare project management documentation. Of course work with visual document format is challenge, but even it is possible to overcome. Important competencies are softskills that respondents do without big problems. People with visually impairment, however, cannot perceive body language during communication. And for this role it is useful to reconcile with disability. Role of project manager is not certainly for everyone, however, somebody with visually impairment can fulfill in this field. Author exploited qualitative research methods and demonstrates propositions which require realisation next researches for their verification. The thesis also contains list of problems, which he dealt with by doing research. Hopefully, they will help during next study of this area.
Klíčová slova: project management; person with visually impairment; competence; competency model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 8. 2019
Datum podání práce: 24. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70241/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: