Využití alternativních paliv v kamionové dopravě

Název práce: Využití alternativních paliv v kamionové dopravě
Autor(ka) práce: Šejdová, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Družkovský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá tématem využití alternativních paliv v kamionové dopravě se zaměřením na Českou republiku. Cílem práce je zjistit, jaké z alternativních paliv je v současné době nejvyužitelnější v kamionové dopravě a jaké má naopak nejlepší využití do budoucnosti. Práce využívá individuální polostrukturované rozhovory a dále sekundární data jako jsou např. vyjádření odborníku v dané oblasti. Přínosem je důkladné prozkoumání v současnosti dostupných alternativních paliv, případně těch, která se s největší pravděpodobností budou používat v budoucnosti. Dále vymezuje překážky, se kterými se jednotlivý výrobci vozidel potýkají v souvislosti s využitím alternativních paliv. Práce dospěla k závěru, že paliva jako LNG a CNG slouží pouze jako mezistupeň k palivům, která ještě nejsou uzpůsobena pro běžné použití jako je tomu u vodíku. Elektřina v rámci těžkých užitkových vozidel nemá perspektivní budoucnost.
Klíčová slova: alternativní paliva; těžká nákladní vozidla; emise CO2
Název práce: Use of alternative fuels in truck transport
Autor(ka) práce: Šejdová, Gabriela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Družkovský, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the use of alternative fuels in truck transport with a focus on the Czech Republic. The aim of the thesis is to find out which of the alternative fuels is currently the most usable in truck transport and which, on the contrary, has the best use in the future. The thesis use individual semi-structured interviews as well as secondary data such as statements of an expert in the field.. The benefit is a thorough examination of currently available alternative fuels, or those that are most likely to be used in the future. It also outlines the barriers that individual vehicle manufacturers face in using alternative fuels. The work has led to the conclusion that fuels such as LNG and CNG serve only as an intermediate stage for fuels that are not yet adapted for normal use, such as hydrogen. Electricity in heavy commercial vehicles has no promising future.
Klíčová slova: alternative fuels; heavy trucks; emisson of CO2

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2021
Datum podání práce: 24. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76616/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: