Kolik stojí 1 žák střední školy?

Název práce: Kolik stojí 1 žák střední školy?
Autor(ka) práce: Jahodník, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Poutník, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce „Kolik stojí 1 žák střední školy“ je výpočet nákladů na jednoho žáka pomocí kalkulace plných nákladů. Práce se skládá z teoretické a praktické částí. Teoretická část je zaměřena na popis, definici a vysvětlení právních předpisů a základních pojmů, které s danou problematikou souvisí. Praktická část se zabývá postupnou konstrukcí kalkulačního vzorce. Nejdříve dochází k identifikaci a odlišení vedlejších nákladů, které nesouvisí s předmětem této práce, následně se pomocí kalkulačního vzorce spočítá nákladová náročnost na jednoho žáka dané střední školy. Závěr práce obsahuje zhodnocení zjištěných výsledků a několik užitečných tipů, jak může střední škola zlepšit své hospodaření a vykazování.
Klíčová slova: střední škola; kalkulace; kalkulační vzorec; veřejný sektor; rozpočtová organizace
Název práce: How much does 1 high school student cost?
Autor(ka) práce: Jahodník, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Poutník, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of the diploma thesis „How much does 1 high school student cost?“ is to determine the cost of one student using a full cost calculation. Thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the description, definition and explanation of legislation and fundamental terms related to the issue. The practical part deals with the gradual design of the calculating formula. At first, the secondary cost are identified and distinguished from primary cost and then, the cost intensity of one high school student is calculated using the calculating formula. The conclusion of the thesis contains evaluation of the results and several tips, how can high school improve its management and reporting.
Klíčová slova: high school; public sector; budgetary organization; calculation; calculation formula

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2021
Datum podání práce: 24. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75685/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: