Cirkulární ekonomika na příkladu recyklační linky plastů

Název práce: Cirkulární ekonomika na příkladu recyklační linky plastů
Autor(ka) práce: Hubínek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Ortman, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je vysvětlit podstatu konceptu cirkulární ekonomiky na příkladu recyklační linky plastů společnosti SUEZ CZ a.s. Práce se také zaměřuje na prosazování konceptu prevence vytváření odpadů, zvyšování efektivnosti při nakládání s přírodními zdroji a přispívá k hlubší osvětě v tématu cirkulární ekonomiky v reakci na letošní představení Národního plánu obnovy v České republice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je detailněji popsán aktuální stav životního prostředí, definice lineární ekonomiky včetně jejích značných bariér a definice ekonomiky cirkulární. V praktické části je představena společnost SUEZ CZ a.s. a popsány její technologie z odpadového hospodářství. Rovněž je zde provedena analýza recyklační linky v Němčicích nad Hanou v souvislosti s konceptem cirkulární ekonomiky. V neposlední řadě jsou zde popsány dopady na recyklační linku skrze pozastavení odběru plastového odpadu ze strany Číny v roce 2018 a také procesu zavádění odpadové legislativy v České republice.
Klíčová slova: recyklační linka plastů; udržitelný rozvoj; cirkulární ekonomika; SUEZ CZ a.s.; odpadové hospodářství
Název práce: Circular economy on the example of plastic recycling line
Autor(ka) práce: Hubínek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kislingerová, Eva
Oponenti práce: Ortman, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to explain the essence of the concept of the circular economy in the example of the plastic recycling line of SUEZ CZ a.s. The work also focuses on promoting the concept of waste prevention, increasing efficiency in the management of natural resources, and contributing to a deeper awareness on the circular economy in response to this year's presentation of the National Recovery Plan in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical section, the current state of the environment, the definition of a linear economy, including its considerable barriers, and the definition of a circular economy are described in more detail. In practical part, SUEZ CZ a.s. is presented and its technologies from waste management are described. There is also an analysis of the recycling line in Nemčice nad Hanou in relation to the concept of the circular economy. Finally, the impacts on the recycling line through China's suspension of plastic waste collection in 2018, as well as the process of introducing waste legislation in the Czech Republic, are described.
Klíčová slova: circular economy; SUEZ CZ a.s.; plastic recycling line; sustainable development; waste management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 11. 2020
Datum podání práce: 24. 8. 2021
Datum obhajoby: 8. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75306/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: