Důsledky akce"čisté ruce" a "revoluce soudců" na boj s korupcí v Itálii

Název práce: Důsledky akce"čisté ruce" a "revoluce soudců" na boj s korupcí v Itálii
Autor(ka) práce: Mazánková, Kristina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Vymětal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je podat ucelený obraz o vývoji a charakteru korupce v Itálii v poválečném období a přiblížit akci "čisté ruce" a "revoluce soudců" jako příklad protikorupčních snah. Tyto události, které si kladly za cíl bojovat proti politické korupci, otřásly začátkem roku 1992 dosavadním politickým systémem Itálie (konec tzv. První republiky). Pozornost je věnována jak problému korupce v jeho teoretické rovině, tak samotné analýze korupce v Itálii, včetně určení faktorů, které bujení korupce především v poválečném období napomáhaly -- ať už to byl charakter stranického systému, nebo rozsáhlý organizovaný zločin. Hlavní otázkou, na kterou se snaží tato práce nalézt odpověď, je, jaké důsledky měla akce "čisté ruce" a "revoluce soudců" na boj s korupcí v Itálii. Dále pak, zda "revoluční" události a následné změny stranického systému přispěly k posílení protikorupční politiky Itálie, jaké konkrétní kroky byly v boji s korupcí podniknuty a s jakými úspěchy, či neúspěchy se setkávaly.
Klíčová slova: mani pulite; akce "čisté ruce" a "revoluce soudců"; korupce; Itálie; boj proti korupci
Název práce: Consequences of the Action "Clean hands" and "Revolution of judges" on the Stuggle against Corruption in Italy
Autor(ka) práce: Mazánková, Kristina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Vymětal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this work is to give a comprehensive picture of the evolution and nature of corruption in Italy in the post-war period and closer to the action "Clean hands" and "Revolution of judges" as an example of anti-corruption efforts. These actions, aimed against political corruption, caused the principal changes of the political system in Italy in the beginning of 1992 (end of the so-called First Republic). Attention is paid to the problem of corruption in its theoretical plane, as well as the analysis of corruption in Italy, including the identification of factors causing corruption particularly in post-war period. These causes may be find in the nature of politics party system or a large-scale of organized crime etc. The main issue of this work is to find an answer on the question what where the results of the actions "Clean hands" and "Revolution of judges" and its effect on corruption in Italy. Furthermore, whether "revolutionary" events and subsequent changes of the political system caused strengthening of anti-corruption policy in Italy. Further what specific steps have been taken against corruption and what are the successes or failures of these events.
Klíčová slova: mani pulite; action "Clean hands" and "Revolution of judges"; struggle against corruption; Italy ; corruption

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2007
Datum podání práce: 18. 8. 2008
Datum obhajoby: 19. 9. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13085/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: