Percepcia hodnoty značky z pozície spotrebiteľa

Název práce: Percepcia hodnoty značky z pozície spotrebiteľa
Autor(ka) práce: Tančáková, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horová, Olga
Oponenti práce: Šafár, Leoš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavným cieľom diplomovej práce bolo, vychádzajúc z teoretických východísk riešenej problematiky a z názorov verejnosti, identifikovať ako vníma hodnotu značky spoločnosti verejnosť. V záujme naplnenia hlavného cieľa bolo najskôr nutné teoreticky vymedziť problematiku značky, jej hodnoty z pozície spotrebiteľa a významu hodnoty značky z pohľadu už realizovaných štúdií. Následne bolo potrebné zrealizovať kombinovaný výskum. V rámci kvantitatívneho prístupu výskumu bola využitá dotazníková metóda. Šlo o šetrenie medzi 311 respondentmi, členmi slovenskej a českej verejnosti za účelom zistenia, ako vníma verejnosť hodnotu značky Tipli. Dotazníková metóda bola hlavnou výskumnou metódou. Vedľajšou výskumnou metódou bol rozhovor, ktorý bol aplikovaný v rámci kvalitatívneho prístupu, a síce bolo zrealizované interview so štyrmi pracovníkmi spoločnosti Tipli.Výsledky výskumu nepreukázali genderové rozdiely v povedomí o značke Tipli u spotrebiteľov, ale preukázali vplyv bydliska na povedomie o značke. Neboli však preukázané vplyvy vzdelania na vnímanie atraktivity značky, avšak bolo preukázané, že vek spotrebiteľov má vplyv na to, akú váhu spotrebitelia kladú propagácii značky cez influencerov. Nadväzujúc na výsledky výskumu boli predložené odporúčania, adresované nielen spoločnosti Tipli, ale i spoločnostiam komplexne
Klíčová slova: značka; hodnota značky; spotrebiteľ
Název práce: Perception of brand value from the consumer's position
Autor(ka) práce: Tančáková, Alexandra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Horová, Olga
Oponenti práce: Šafár, Leoš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The main goal of the diploma thesis was, based on the theoretical basis of the problem and the views of the public, to identify how the public perceives the value of the company's brand. In order to fulfill the main goal, it was first necessary to theoretically define the issue of the brand, its value from the position of the consumer and the importance of the value of the brand in terms of studies already carried out. Subsequently, it was necessary to carry out combined research. The questionnaire method was used within the quantitative approach of the research. It was a research among 311 respondents, members of the Slovak and Czech public in order to find out how the public perceives the value of the Tipli brand. The questionnaire method was the main research method. A secondary research method was an interview, which was applied as part of a qualitative approach, namely an interview with four Tipli employees. The results of the research did not show gender differences in Tipli brand awareness among consumers, but they did show the influence of residence on brand awareness. However, the effects of education on the perception of brand attractiveness have not been demonstrated, but the age of consumers has been shown to influence, the importance consumers place for brand promotion through influencers. Following the results of the research, recommendations were presented, addressed not only to Tipli, but also to companies comprehensively.
Klíčová slova: brand value; consumer; brand
Název práce: Percepcia hodnoty značky z pozície spotrebiteľa
Autor(ka) práce: Tančáková, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horová, Olga
Oponenti práce: Šafár, Leoš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce bylo, vycházeje z teoretických východisek řešené problematiky a z názorů veřejnosti, identifikovat jak vnímá hodnotu značky společnosti veřejnost. V zájmu naplnění hlavního cíle bylo nejdříve nutné teoreticky vymezit problematiku značky, její hodnoty z pozice spotřebitele a významu hodnoty značky z pohledu již realizovaných studií. Následně bylo nutné zrealizovat kombinovaný výzkum. V rámci kvantitativního přístupu výzkumu byla využita dotazníková metoda. Šlo o šetření mezi 311 respondenty, členy slovenské a české veřejnosti za účelem zjištění, jak vnímá veřejnost hodnotu značky tipla. Dotazníková metoda byla hlavní výzkumnou metodou. Vedlejší výzkumnou metodou byl rozhovor, který byl aplikován v rámci kvalitativního přístupu, a sice bylo provedeno interview se čtyřmi pracovníky společnosti Tipli.Výsledky výzkumu neprokázaly genderové rozdíly v povědomí o značce tipla u spotřebitelů, ale prokázaly vliv bydliště na povědomí o značce. Nebyly však prokázáno vlivy vzdělání na vnímání atraktivity značky, avšak bylo prokázáno, že věk spotřebitelů má vliv na to, jakou váhu spotřebitelé kladou propagaci značky přes influencerov. Návaznosti na výsledky výzkumu byly předloženy doporučení adresované nejen společnosti tipla, ale i společnostem komplexně.
Klíčová slova: značka; spotřebitel; hodnota značky

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2020
Datum podání práce: 24. 8. 2021
Datum obhajoby: 15. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74356/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: