Efektivní reklama prostřednictvím idle her pro vysokoškoláky a absolventy

Název práce: The effective advertisement through idle games towards university students and graduates
Autor(ka) práce: Neymatov, Jamil
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Growth, Aleksander
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The gaming industry, and mobile gaming, in particular, is becoming increasingly significant and grows to be the largest and most lucrative industry on the market. With all the new experimental genres emerging from mobile gaming as a whole, idle games, although started as a joke, became a trending phenomenon. Furthermore, as it is common among the F2P games, one of the vital monetization tools that idle game marketers have in their toolkit is advertising. With all the attention directed towards idle games, many entrepreneurs use this phenomenon to promote through idle games as their advertising medium in marketing campaigns. Based on the research gap identified by previous studies as well as recently revealed trends in marketing communication of digital games, current thesis explores effective advertisement in idle games by conducting a study on consumer acceptance of various ad types and subtypes. Primary qualitative research is carried out by conducting 12 interviews with students and graduates, using McCracken’s long interview framework. The responders delve into the factors that make various advertisement types effective in the eyes of consumers throughout the interview. According to McCracken's guidelines, the resulting empirical data is analyzed and then fused in a separate table specifying the advantages and disadvantages of game advertisement with the corresponding classification. The findings of the current thesis will help the entrepreneurs better understand how different types of ads can be perceived by the target audience, allowing them to create effective advertisements tailored to idle games’ consumers. From the perspective of the academic world, the current study addresses the present literature gap and analyses the unique genre of idle games from an unexplored angle. The thesis provides recommendations for future research and sheds light into complex interconnection of consumer perceptions of the ads and unique personal drivers.
Klíčová slova: Mobile-Games; Free-To-Play; Idle-Games; Marketing; Advertising; Students; Graduates
Název práce: Efektivní reklama prostřednictvím idle her pro vysokoškoláky a absolventy
Autor(ka) práce: Neymatov, Jamil
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Growth, Aleksander
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Herní průmysl a zejména pak mobilní hry, které získávají stále větší a větší význam a stávají se největším a nejlukrativnějším odvětvím v rámci celého herního trhu. Se všemi novými experimentálními žánry, které vzešly z mobilního hraní se idle hry, přestože začaly jako vtip staly fenoménem. Stejně tak jako mnoho F2P her jedním z nejdůležitějších monetizačních nástrojů, které mají obchodníci s idle hrami k dispozici jsou reklamy. Jelikož si idle hry získaly velkou pozornost veřejnosti, mnoho podnikatelů využívá tento fenomén k propagaci prostřednictvím idle her jako jejich reklamního média v marketingových kampaních. Na základě výzkumu mezery identifikované předchozími studiemi i nedávno odhalenými trendy v marketingové komunikaci digitálních her, tato diplomová práce zkoumá efektivní reklamu v idle hrách provedením a studie o přijetí různých typů a podtypů reklam spotřebiteli. Primární kvalitativní výzkum se byl uskutečněn provedením 12 rozhovorů se studenty a absolventi, využívající rámec dlouhého rozhovoru McCrackena. Během těchto rozhovorů se respondenti ponoří do faktorů díky nimž jsou různé typy reklam účinné v očích spotřebitelů během celého rozhovoru. Podle pokynů McCrackena jsou výsledná empirická data analyzována a poté sloučena do a samostatné tabulky specifikující výhody a nevýhody herní reklamy s odpovídající kvalifikací. Díky této diplomové práce pomohou podnikatelé lépe pochopit, jak odlišné cílové publikum může vnímat typy reklam, což jim umožňuje vytvářet efektivní reklamy přizpůsobené spotřebitelům idle her. Z pohledu akademického světa současná studie řeší mezeru v literatuře a analyzuje jedinečný žánr idle her z neprozkoumaného úhlu. Diplomová práce poskytuje doporučení pro budoucí výzkum a přináší světlo na komplexního propojení spotřebitelského vnímání reklam.
Klíčová slova: Mobilní-hry; Inzerce; Absolventi; Hraní-zdarma; Idle-hry; Marketing; Studenti

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77501/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: