Analýza online marketingové komunikace e-shopu

Název práce: Analýza online marketingové komunikace e-shopu
Autor(ka) práce: Adamčíková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Krajčušková, Sabina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza online marketingové komunikace e-shopu prodávající italská vína. Online komunikace, potažmo online marketing, je v dnešní době nedílnou součástí propagačních aktivit většiny společností. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních marketingových pojmů vztahujících se k tématu práce – online marketing, komunikační nástroje online marketingu, analytika marketingu na internetu a model See-Think-Do-Care využívající se k plánovaní strategie využití online nástrojů. Další část práce je zpracována formou literární rešerše a soustředěna na důležitost online komunikace v současné době. Praktická část obsahuje metodologii zpracování jednotlivých analýz, představení testované společnosti a následné analýzy vybraných komunikačních nástrojů. Diplomová práce přehledně analyzuje online marketingovou komunikaci společnosti Vinodoc, na jejíž základě konstatuje nedostatky, navrhuje řešení a za použití modelu See-Think-Do-Care nastiňuje možnou formu online komunikace do budoucnosti. Práce byla sestavena na základě analytických a popisných metod a zkoumá období společnosti v letech 2019 a 2020.
Klíčová slova: Analýza komunikace; PPC; SEO; Online marketing; Online komunikace
Název práce: Online marketing communication analysis of e-shop
Autor(ka) práce: Adamčíková, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Krajčušková, Sabina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The focus of this diploma thesis is on analyzing the online marketing communication of the e-shop selling italian wines. Online communication, or online marketing, is nowadays an internal part of the promotional activities of most companies. The theoretical part is focused on defining the basic marketing concepts related to the topic of work - online marketing, online marketing communication tools, internet marketing analytics and the See-Think-Do-Care model used to plan a strategy for using online tools. The next part is written up in the form of literary research and focused on the importance of online communication in the current times. The practical part contains the methodology of processing individual analyzes, introduction of the tested company and subsequent analysis of selected communication tools. The thesis clearly analyzes Vinodoc's online marketing communication, on the basis of which it states shortcomings, proposes solution and outlines a possible form of online communication in the future using the See-Think-Do-Care model. The work was compiled on the basis of analytical and descriptive methods and examines the period of the company in 2019 and 2020.
Klíčová slova: Communication analysis; PPC; Online marketing; Online communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2021
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 14. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76754/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: