Úzká místa pilotního projektu CykloHUB v kontextu jeho udržitelnosti v pražské city logistice

Název práce: Úzká místa pilotního projektu CykloHUB v kontextu jeho udržitelnosti v pražské city logistice
Autor(ka) práce: Cempírková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Voznička, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V teoretické části práce rozebírá koncepty distribuce zásilek v rámci city logistiky, především pak v souvislosti s využitím nákladních elektrokol. V praktické části se věnuje unikátnímu pilotnímu konceptu sdíleného cyklodepa, nazývaného CykloHUB, z nějž jsou zásilky kurýrních a doručovacích společností rozváženy zákazníkům na nákladních elektrokolech. Hlavním cílem práce je identifikace, deskripce a vyhodnocení takových úzkých míst pilotního projektu CykloHUB, jež reálně ohrožují nebo by potenciálně mohla ohrozit budoucí rozvoj a provoz projektu, a přichází s návrhy vedoucí k eliminaci identifikovaných úzkých míst, jejichž implementace pomůže dosáhnout maximalizace pozitivního přínosu projektu a jeho udržitelný provoz i po ukončení pilotní fáze. Pro identifikaci úzkých míst jsou použity informace získané z 6 hloubkových polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci PPL a zúčastněného neutajeného pozorování kurýra. Jako doplněk byly využity datové podklady kvantifikující aktivity spojené s CykloHUBem. V pilotním projektu je identifikováno celkem 18 úzkých míst, z nichž jako nejproblematičtější je vyhodnocena oblast bezpečnosti kurýra při jízdě na nákladním elektrokole v provozu. Zároveň však není identifikováno žádné úzké místo, jehož existence by nebyla slučitelná s dalším provozováním CykloHUBu.
Klíčová slova: city logistika; nákladní elektrokolo; cyklodepo; KEB; poslední míle
Název práce: Bottlenecks of the „CykloHUB“ pilot project in the context of its sustainability in Prague's city logistics
Autor(ka) práce: Cempírková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Voznička, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theoretical part of the work discusses the distribution concepts of shipments within the city logistics, especially in connection with the use of cargo e–bikes. The practical part deals with a unique pilot concept of a shared cycle depot, called CykloHUB, from which shipments are delivered to customers on cargo e–bikes. The main goal of this work is to identify, describe and evaluate such bottlenecks of the CykloHUB project, which really threaten or could potentially threaten the future development and operation of the project. As a result, the thesis comes up with solutions of how to eliminate bottlenecks identified in the project. Implementation of the solutions will help to maximize the positive benefits of the project and its sustainable operation even after the end of the pilot phase. To identify the bottlenecks, information obtained from six in–depth semi–structured interviews with PPL employees and courier observation method is used. In addition, data files provided by PPL are used to quantify the activities associated with CykloHUB. As a result, 18 bottlenecks are identified in the pilot project. The most problematic is the area of courier safety on e–bike. At the same time, however, no such bottlenecks are identified that would make it impossible to continue the project.
Klíčová slova: cargo e–bike; cycle depot; CEP services; last mile delivery; city logistics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74935/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: