Employer branding

Název práce: Employer branding
Autor(ka) práce: Rendlová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnocení employer brandingu a angažovanosti zaměstnanců ve firmě Slevomat.cz, s.r.o. Teoretická část vymezuje základní pojmy, popisuje nástroje a vlivy employer brandingu a angažovanosti na firmu. Cílem praktické části je ukázat tyto souvislosti na příkladu konkrétní firmy. K výzkumu bylo použito dotazníkové šetření ve firmě Slevomat.cz, s.r.o. Výsledkem dotazníkového šetření bylo zjištění, že zaměstnanci Slevomatu mají úroveň angažovanosti na vysoké úrovni a zároveň jsou na poměrně vysoké úrovni ztotožněni s vizí a hodnotami firmy, kterým věří. Na základě výsledků jsou v závěru navržena doporučení, která by mohla pomoci firmě Slevomat.cz, s.r.o. úroveň angažovanosti ještě zvýšit.
Klíčová slova: employer branding; značka zaměstnavatele; employee experience; employee value proposition; angažovanost
Název práce: Employer branding
Autor(ka) práce: Rendlová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Main purpose of the master’s thesis is the evaluation of employer branding and employee engagement in Slevomat.cz, s.r.o. company. The theoretical part defines the basic concepts, describes the tools and effects of employer branding and engagement in the company. The aim of the practical part is to show these connections on a specific company. A questionnaire survey was used for the research in the company Slevomat.cz, s.r.o. The result of the questionnaire survey was the finding that Slevomat employees have a high level of engagement and at the same time they are identified at a relatively high level with the vision and values of the company they trust. Based on the results, recommendations are proposed in the conclusion that could help the company Slevomat.cz, s.r.o. increase the level of engagement even more.
Klíčová slova: employer branding; employer brand; employee value proposition; employee experience; employee engagement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 9. 2020
Datum podání práce: 25. 8. 2021
Datum obhajoby: 10. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73937/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: