Model ekonomického řízení sportovního centra s dobrovolně regulovaným ziskem

Název práce: Model ekonomického řízení sportovního centra s dobrovolně regulovaným ziskem
Autor(ka) práce: Mikloš, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fibírová, Jana
Oponenti práce: Menšík, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit a popsat model ekonomického řízení sportovního centra s dobrovolně regulovaným ziskem. Diplomová práce je rozdělena do osmí kapitol, které zpočátku obnášejí teoretické znalosti potřebné k porozumění dané tématiky. Pátou kapitolou začíná praktická část, ve které je zpracována případová studie. Postupně je definován kapitálový výdej na pořízení majetku a pak jsou vyjmenovány všechny výkony sportovního centra a rovněž jednotlivé provozní náklady. Následně je vytvořena kalkulace, díky které se stanoví minimální prodané množství výkonů, potřebné na uhrazení vynaložených nákladů. Na základě modelového příkladu je sestavena manažerská výsledovka, která vychází z propočtu finální prodejní ceny všech hlavních výkonů sportovního centra. Vyústěním textu práce je popis mechanismu, kterým bude podnik snižovat výnosy díky upravené prodejní ceně a vracet přeplatky z platby za sportoviště zpět zákazníkům. Tím se sníží výnosy a zisk se dostane na předem stanovenou výši.
Klíčová slova: nástroje řízení; účetnictví; manažerská výsledovka; rozpočtované náklady a výnosy; kalkulované náklady výkonu; kalkulovaná prodejní cena; regulovaný zisk; kalkulace
Název práce: Economical model of management of a sports center with voluntarily regulated profit
Autor(ka) práce: Mikloš, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fibírová, Jana
Oponenti práce: Menšík, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of the diploma thesis is to create and describe the economical managing model of the sports center with voluntarily regulated profit. The thesis is divided into eight chapters, that at the beginning contain the theoretical knowledge needed to understand the topic. By the fifth chapter begins the practical part, in which the case study is prepared. Gradually, the capital expenditure on the acquisition of assets is defined and then all the outputs of the sports center are listed, as well as the individual operating costs. Subsequently, the calculation is created, thanks to which the minimum amount of the sold services, needed to cover the costs incurred, are determined. Based on a model example, the managerial income statement is compiled, which is based on the calculation of the final selling price of all the main outputs of the sports center. The result of the thesis is the description of the mechanism by which the company will reduce revenues thanks to the adjusted selling price and return overpayments from the payment for the sport hours back to customers. This will reduce revenue and bring the profit to a predetermined amount.
Klíčová slova: accounting; managerial profit and loss statement; calculated selling price; regulated profit; calculation; budget costs and budget revenues; calculated output costs; management tools

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 12. 2020
Datum podání práce: 29. 8. 2021
Datum obhajoby: 20. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75454/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: