Kolik stojí 1 divadelní představení v Štátnom divadle Košice

Název práce: Koľko stojí jedno divadelné predstavenie
Autor(ka) práce: Molčák, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Poutník, Lukáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca „Koľko stojí jedno divadelné predstavenie“ podáva čitateľovi návod ako pristúpiť ku kalkulácii jedného divadelného predstavenia typu činohry, opery a baletu na príklade repertoárového typu Štátneho divadla v Košiciach za využitia metódy kalkulovania nákladov podľa aktivít (Activity Based Costing). Ilustrácií samotnej kalkulácie predchádza úvodná časť popisujúca verejné zdroje, ktorými sú financované štátne/národné divadlá nielen na Slovensku. Verejné zdroje sú peniazmi nás všetkých a ďalšia časť popisuje dôležitosť sledovania hospodárenia s nimi. Nástrojmi správneho hospodárenia sú rozpočty a kalkulácie rôznych typov, ktoré sú v práci vysvetlené. Špeciálne sa práca zameriava na kalkulácie a rozpočtovanie nákladov podľa aktivít, ktoré je využité v praktickej časti práce. Cieľom tejto práce je výstup praktickej časti, ktorá pri použití kalkulácie nákladov podľa aktivít vypočítava nákladovú náročnosť rôznym divadelným výstupom Štátneho divadla v Košiciach.
Klíčová slova: Divadlo; Kalkulácia podľa aktivít; Štátne divadlo v Košiciach
Název práce: Kolik stojí 1 divadelní představení v Štátnom divadle Košice
Autor(ka) práce: Molčák, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Poutník, Lukáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce "Kolik stojí jedno divadelní představení" podává čtenáři návod, jak přistoupit ke kalkulaci jednoho divadelního představení typu činohry, opery a baletu na příkladu repertoárového typu Státního divadla v Košicích za využití metody kalkulování nákladů podle aktivit (Activity Based Costing). Ilustrací samotné kalkulace předchází úvodní část popisující veřejné zdroje, kterými jsou financovány státní/národní divadla nejen na Slovensku. Veřejné zdroje jsou peníze nás všech a další část popisuje důležitost sledování hospodaření s nimi. Nástroji správného hospodaření jsou rozpočty a kalkulace různých typů, které jsou v práci vysvětleny. Speciálně se práce zaměřuje na kalkulace a rozpočtování nákladů podle aktivit, které jsou využity v praktické části práce. Cílem této práce je výstup praktické části, která při použití kalkulace nákladů podle aktivit vypočítává nákladovou náročnost různým divadelním výstupům Státního divadla v Košicích.
Klíčová slova: Divadlo; kalkulování nákladů podle aktivit ; Státní divadlo v Košicích.
Název práce: How much one theater play costs?
Autor(ka) práce: Molčák, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Poutník, Lukáš
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The Master thesis „How much the theater play cost“ is presenting the reader approach for calculation of one theater play drama, opera or ballet type on example of State theater of Kosice, using Activity-based Costing. Preliminary part introduces the public finance. By which the theater is funded. Public finances are money of all of us and therefore they must be spent economy, which is described in next part. The tools used for managing are budget and calculation which description follows. Special attention is given to Activity-based Costing, which I used in practical part. The goal of thesis is to calculate cost for one theater play using Activity-based Costing.
Klíčová slova: Activity based Costing; Theater; National theater Kosice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2017
Datum podání práce: 1. 9. 2021
Datum obhajoby: 13. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63540/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: