Finanční analýza podniku Budějovický Budvar, n.p

Název práce: Finanční analýza podniku Budějovický Budvar, n.p
Autor(ka) práce: Kamysheva, Mariya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heršálek, Petr
Oponenti práce: Menzl, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu Budějovického Budvaru, n.p. v letech 2015 až 2019. Cílem práce posoudit finanční zdraví vybrané společnosti, porovnání výsledků s konkurenčním prostředím. První část je věnována popisu podniku. Druhá kapitola obsahuje představení příslušného odvětví a konkurentů. Třetí část je základní a je zaměřena na samotnou finanční analýzu Budějovického Budvaru a jeho konkurentů. Čtvrtá kapitola obsahuje SWOT analýzu a finanční plán budoucího vývoje roku 2020.
Klíčová slova: Budějovický Budvar, n.p.; poměrové ukazatele; SWOT analýza; finanční plán; finanční analýza; horizontální analýza; vertikální analýza
Název práce: Financial analysis of Budweiser Budvar, n. p
Autor(ka) práce: Kamysheva, Mariya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Heršálek, Petr
Oponenti práce: Menzl, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on financial analysis of Budweiser Budvar, n.p. in the years 2015 to 2019. The aim of the work is to assess the financial health of the selected company, comparing the results with the competitive environment. The first part is devoted to the description of the enterprise. The second chapter presents the relevant industry and competitors. The third part is basic and focuses on the financial analysis of Budweiser Budvar and its competitors. The fourth chapter contains a SWOT analysis and a financial plan for the future development of 2020.
Klíčová slova: financial analysis; horizontal analysis; vertical analysis; ratio indicators; SWOT analysis; financial plan; Budweiser Budvar, n.p.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2020
Datum podání práce: 4. 9. 2021
Datum obhajoby: 10. 9. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74517/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: