Strategická analýza firmy Notino s. r. o

Název práce: Strategická analýza firmy Notino s. r. o
Autor(ka) práce: Kaufmannová, Miriam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Šilerová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na to, jak by organizace mohla, prostřednictvím vzdělávání a rozvoje, napomoci k snazšímu zvládání změn v důsledku nestandartní pandemické situace. Cílem práce bylo zjištění spokojenosti a psychické pohody jednoho z týmů ve společnosti X v období dlouhodobé práce z domova za doby pandemie SARS-CoV-2. Teoretická část je věnována pojmům a vysvětlení souvislostí v oblasti práce z domova, vzdělávání na dálku a potenciálním problémům v oblasti psychického zdraví. Praktická část byla poté rozdělena do dvou výzkumů. První výzkum spočíval v polostruktruvaném hloubkovém rozhovoru s manažerem týmu, který pracoval po celou dobu covidové krize z domova. Na základě zjištěných informací od manažera byl zpracován druhý výzkum, který spočíval v dotazníku na podřízené manažera. Závěr práce je věnován shrnutí výsledků výzkumu v závislosti na teoretickou část.
Klíčová slova: Práce z domova; vzdělávání na dálku; organizační změna; well-being
Název práce: The impact of working from home on employee functionality and well-being
Autor(ka) práce: Kaufmannová, Miriam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Šilerová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on how an organisation could, through training and development, help to manage change more easily as a result of a non-standard pandemic situation. The aim of the thesis was to determine the satisfaction and psychological well-being of one of the teams at Company X during a period of long-term working from home during the SARS-CoV-2 pandemic. The theoretical part is devoted to the concepts and explanation of the context of teleworking, distance learning and potential mental health problems. The practical part was then divided into two researches. The first research consisted of a semi-structured in-depth interview with a team manager who worked from home throughout the covid crisis. Based on the information gathered from the manager, the second research consisted of a questionnaire to the manager's subordinates. The conclusion of the thesis is devoted to the summary of the research results according to the theoretical part.
Klíčová slova: Home office; distance learning; organisational change; well-being

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2021
Datum podání práce: 21. 9. 2021
Datum obhajoby: 12. 10. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76470/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: