Nominální a reálná konvergence České republiky k Německu v letech 1999–2019

Název práce: Nominální a reálná konvergence České republiky k Německu v letech 1999–2019
Autor(ka) práce: Franek, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena nominální a reálnou konvergenci České republiky k Německu v letech 1999–2019. V práci jsou vysvětleny základní pojmy týkající se nominální a reálné konvergence ekonomiky mezi dvěma zeměmi. Tyto poznatky jsou následně použity k analýze získaných dat ve zkoumaném období. V práci je využita metoda komparace vývoje základních ukazatelů konvergence. Z výsledných dat jsou vyvozeny závěry týkající se hlavních faktorů vývoje nominální a reálné konvergence mezi Českou republikou a Německem v letech 1999–2019. Jako výsledek této práce je konstatovaní, že konvergence obou zemích neprobíhá ve všech zkoumaných ukazatelích a v celém období. Nejvíce problematickou částí pro Českou republiku je období mezi lety 2010-2013.
Klíčová slova: cenová hladina; Konvergence; parita kupní síly; Česká republika; Německo, cenová hladina
Název práce: Nominal and real convergence of the Czech Republic to Germany in 1999–2019
Autor(ka) práce: Franek, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěpánek, Pavel
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the nominal and real convergence of the Czech Republic to Germany between 1999 and 2019. The thesis explains the basic concepts related to the nominal and real convergence of the economy between the two countries. These theoretical starting points are used in the practical part of the thesis. The thesis uses the method of comparison of the development of basic convergence indicators. After the results are interpreted, the evolution of nominal and real convergence between the Czech Republic and Germany between 1999 – 2019. As a result of this thesis, it is stated that the convergence of the two countries does not take place in all the examined indicators and in the whole period. The most problematic period for the Czech Republic is the period between 2010-2013.
Klíčová slova: convergence; purchasing power parity; Germany; Czech Republic; price level

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2021
Datum podání práce: 18. 10. 2021
Datum obhajoby: 1. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76252/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: