Analýza zákaznické podpory společnosti Ecomail

Název práce: Analýza zákaznické podpory společnosti Ecomail
Autor(ka) práce: Irová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Borovská, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu zákaznické podpory společnosti Ecomail. Cílem práce je vyhodnocení spokojenost uživatelů se zákaznickou podporou. V závislosti na hodnocení jsou navržena doporučení pro společnost a možné změny fungování zákaznické podpory. Výzkum vychází z dotazníkového šetření uživatelů zákaznické podpory společnosti a jeho výsledky jsou pro společnost velmi pozitivní. Uživatelé hodnotí zákaznickou podporu kladně, žádný ze zkoumaných prvků neobdržel výrazně negativní hodnocení. Na základě výsledků bylo navrženo několik vhodných změn současného fungování zákaznické podpory. Především se jedná o změnu pracovní doby, formy odpovědí a způsobu řešení problémů.
Klíčová slova: Ecomail; zákaznická pyramida; dotazníkové šetření; zákaznická podpora
Název práce: Customer support analysis of Ecomail company
Autor(ka) práce: Irová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Borovská, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the analysis of customer support of the Ecomail company. The main purpose of the thesis is to evaluate user satisfaction with customer support. Based on this evaluation, recommendations for the company and possible changes in the functioning of customer support will be proposed. The research is based on a survey of users of the company's customer support. Its results are very positive for the company. Users rate customer support very positively and none of the rated elements received a negative rating overall. Based on the results, several modifications were proposed to the current customer support way of work. These modifications include the change of working hours, transformation of the response format and problem-solving.
Klíčová slova: customer support; customer pyramid; survey; Ecomail

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2021
Datum podání práce: 25. 11. 2021
Datum obhajoby: 8. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76707/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: