EU jako aktér v boji proti dezinformacím

Název práce: EU jako aktér v boji proti dezinformacím
Autor(ka) práce: Řehák, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá schopnost EU rámovat českou politiku v boji proti dezinformacím. Rámování, jako jedna z dimenzí aktérství EU, spočívá ve vytváření interpretačního rámce v určité problematice, který je posléze přenášen na členské státy. Cílem práce je zjistit, zda se EU daří rámovat problematiku boje proti dezinformacím na české politické scéně. V teoretické části práce představuje koncepty aktérství EU a rámování, v další kapitole přechází k fenoménu dezinformací a zabývá se bojem proti jejich šíření. V praktické části pomocí tematické analýzy diskurzu vytyčuje hlavní témata, která se v rámci boje proti dezinformacím na unijní úrovni vyskytují. Stejnou metodou následně vytyčuje hlavní témata v dané problematice také na české politické scéně. Srovnáním obou analýz dochází k závěru, že se EU českou politiku v boji proti dezinformacím rámovat spíše daří.
Klíčová slova: Rámování; Aktérství EU; Dezinformace; Boj proti dezinformacím; Český politický diskurz
Název práce: The EU as an actor in the fight against disinformation
Autor(ka) práce: Řehák, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis examines the ability of the EU to frame Czech policy in the fight against disinformation. Framing, as one of the dimensions of EU actorness, is based on creating an interpretive framework in a particular issue, which is then applied in the member states. The aim of the thesis is to find out whether the EU is successful in framing the issue of fight against disinformation in the Czech political scene. Theoretical part of the thesis presents the concepts of EU actorness and framing, next it introduces the phenomenon of disinformation and deals with the fight against its spread. Then, thematic analysis of discourse is used to find main topics that are present at the EU level in the fight against disinformation. Using the same method, main topics in the given issue are outlined also on the Czech political scene. A comparison of both analyses concludes that the EU is rather successful in framing Czech policy in the fight against disinformation.
Klíčová slova: Actorness of the EU; Framing; Disinformation; Fight against disinformation; Czech political discourse

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2021
Datum podání práce: 5. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75734/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: