Možnosti využití statistických metod při tvorbě investičního portfolia

Název práce: Možnosti využití statistických metod při tvorbě investičního portfolia
Autor(ka) práce: Petráček, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Danko, Jakub
Oponenti práce: Koudelka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá akciovým investováním a tvorbě investičního portfolia. V práci je vytvořena metodika, která pomáhá individuálnímu investorovi v orientaci na akciovém trhu. V metodice se zaměřujeme na dynamiku akciových trhů a vychází primárně z teorie grafů. Používá především metodu hledání nejmenší kostry, pomocí které zachycujeme hierarchickou strukturu a topologické uspořádání akciového trhu. Na základě této struktury hledáme akcie, které vykazují vysoký diverzifikační potenciál. Pro identifikaci těchto akcií používáme charakteristiky a atributy síťových grafů či využíváme metod pocházejících z analýzy sociálních sítí. Z vybraných akcií jsou vytvořeny návrhy investičních portfolií založené na moderní teorii portfolia. V praktické části je vytvořená metodika aplikována na časové řady cen akcií 492 společností, které se nacházejí v akciovém indexu SP&500, a to od října 2016 do října 2021. Na základě výsledků metodiky tvrdíme, že pomocí grafu minimální kostry lze sledovat vývoj hierarchické struktury akciového indexu v čase, a že tato struktura zaujímá určité topologické uspořádání, které se mění v závislosti na pohybu celého indexu. Pomocí metodiky identifikujeme, z grafu minimální kostry, akcie s dobrým diverzifikačním potenciálem a z těchto akcií vytváříme investiční portfolia. Všechna portfolia založená na této metodice, vykazují, ve srovnání s dlouhodobým vývojem indexu SP&500, obstojné výsledky.
Klíčová slova: Analýza sociálních sítí; Detekce komunit; Podmíněné dynamické korelace; Investice; Akcie; Moderní teorie portfolia; Teorie grafů; Minimální kostra grafu; GARCH modely
Název práce: Possibilities of using statistical methods in investment portfolio construction
Autor(ka) práce: Petráček, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Danko, Jakub
Oponenti práce: Koudelka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with stock investing and investment portfolio construction. The thesis develops a methodology to help the individual investor in navigating on the stock market. The methodology focuses on stock market dynamics and it is primarily based on graph theory. It mainly uses the minimum spanning tree method to capture the hierarchical structure and topological arrangement of the stock market. Based on this structure we look for stocks that exhibit high diversification potential. To identify these stocks, we use the characteristics and attributes of network graphs or use methods derived from social network analysis. From the selected stocks we design investment portfolios that are based on modern portfolio theory. In practical part of the thesis the developed methodology is applied to time series of stock prices of 492 companies that are in the SP&500 stock index in time window from October 2016 to October 2021. Based on the results of the methodology we argue that by using the minimum spanning tree graph it is possible to track the evolution of the hierarchical structure of the stock index over time and that this structure occupies a certain topological arrangement that changes depending on the movement of the whole index. Using the methodology we identify from the minimum spanning tree graph stocks with good diversification potential and construct investment portfolios from these stocks. All portfolios based on this methodology show decent results compared to the long-term performance of the SP&500 index.
Klíčová slova: Stocks; Modern portfolio theory; Graph theory; Minimum spanning tree; Social network analysis; Community detection; GARCH models; Dynamic condditional corellations; Investments

Informace o studiu

Studijní program / obor: Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 5. 2021
Datum podání práce: 6. 12. 2021
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76988/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: