Vliv finanční integrace konvergujících zemí EU na makroekonomické nerovnováhy

Název práce: Vliv finanční integrace konvergujících zemí EU na makroekonomické nerovnováhy
Autor(ka) práce: Novák, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaobírá analýzou makroekonomických nerovnováh na pozadí probíhajícího procesu finanční integrace v konvergujících státech Evropské unie. Hlavním cílem práce je tudíž analyzovat vliv stále se prohlubující finanční integrace nových konvergujících členských států EU na makroekonomické nerovnováhy, zejména pak v oblasti úspor a investic. Značná část této práce se rovněž zaměřuje na vývoj běžných a finančních účtů sledovaných zemí. První část je věnována teoretickému základu k problematice finanční integrace a makroekonomických nerovnováh se zaměřením na vybrané země střední a východní Evropy. V rámci první kapitoly jsou rovněž představeny klíčové ukazatele makroekonomických nerovnováh, z nichž pak vychází druhá kapitola této práce. Analytická část práce je věnována podrobné analýze vybraných nerovnováh v souvislosti s procesem finanční integrace.
Klíčová slova: finanční integrace; konvergence; platební bilance; EU; makroekonomické nerovnováhy
Název práce: Impact of financial integration of converging EU countries on macroeconomic imbalances
Autor(ka) práce: Novák, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis analyzes the impact of the process of financial integration on macroeconomic imbalances in selected converging countries of the European Union. The main goal of this work is to analyze the impact of the ever-deepening financial integration of the new converging EU Member States on macroeconomic imbalances, especially in the area of savings and investment. Much of this work also focuses on the development of current and financial accounts of the monitored countries. The first part provides a theoretical basis for the topic of financial integration and macroeconomic imbalances, focusing on selected countries of Central and Eastern Europe. The first chapter also presents key indicators of macroeconomic imbalances, on which the second chapter of this work is based. The analytical part of the work contains a detailed analysis of selected imbalances in connection with the process of financial integration.
Klíčová slova: EU; macroeconomic imbalances; financial integration; convergence; balance of payments

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2020
Datum podání práce: 7. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74700/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: