Aplikace skrytých markovských modelů při analýze pohybu ryb

Název práce: Aplikace skrytých markovských modelů při analýze pohybu ryb
Autor(ka) práce: Lubas, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Holý, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zpracovává unikátní data o pohybu ryb nasbíraných pomocí metody akustické telemetrie na jezeře Milada. Provádím experiment užití MS-GARCH modelů mimo finanční sféru, pomocí kterých určuji aktivní stav ryb, konkrétně vertikální aktivitu sumce Silurus glanis. Aktivita je dále vysvětlována environmentálními faktory pomocí logistické regrese s dynamickou strukturou na dlouhých časových řadách. Modely ukazují 2 rozdílné režimy aktivity definované rozdílnou volatilitou. Sumec velký snižuje aktivitu ve dne a zvyšuje za soumraku a v noci.
Klíčová slova: akustická telemetrie; environmentální faktory; rybí aktivita; rybí pohyb; Markovovy řetězce; GARCH; MS-GARCH; Markov switching
Název práce: Application of Hidden Markov Models to evaluation of fish vertical movement
Autor(ka) práce: Lubas, Jaroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Oponenti práce: Holý, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In this master thesis I am processing unique position data regarding fish movement of wels Silurus glanis obtained by an acoustic telemetry system in lake Milada. Im conducting an experiment of using MS-GARCH models in non economic sphere to determine state of fish vertical activity. Activity is then explained by environmental factors using logistic regression with dynamic structure on long time series. Models show 2 different activity patterns defined by different volatilities. Wels is decreasing his activity during day and increasing during dusk and night period.
Klíčová slova: environmental factors; fish activity; fish movement; Markov chains; Markov switchning; acoustic telemetry; MS-GARCH; GARCH

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2020
Datum podání práce: 2. 5. 2022
Datum obhajoby: 27. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72378/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: