Energetická bezpečnosť EÚ a vztahy s Ruskom

Název práce: Energetická bezpečnosť EÚ a vzťahy s Ruskom
Autor(ka) práce: Gáborová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Energetická bezpečnosť EÚ je v posledných rokoch často diskutovanou témou, najmä z pohľadu importnej závislosti a bezpečnosti dodávok. Zdôrazňovaná je príliš vysoká závislosť EÚ na dodávkach zdrojov energie z Ruska, avšak tento vzťah je skôr charakteristický vzájomnou závislosťou. Zámerom práce je zhodnotiť trend vo vývoji energetickej bezpečnosti EÚ a preskúmať vzájomný vzťah EÚ a Ruska. Táto diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá konceptom energetickej bezpečnosti, teóriou závislosti a interdependencie a metrikami hodnotenia energetickej bezpečnosti. Praktický výskum je zameraný na zhodnotenie energetickej bezpečnosti EÚ na základe vybraných indexov. Zobrazený je aj vývoj importnej závislosti EÚ na dodávkach energetických surovín z Ruska, podrobne sú zhodnotené dodávky zemného plynu. Z analýzy vývoja a súčasnej situácie vyplýva, že medzi EÚ a Ruskom je vzájomná závislosť a tento vzťah sa bude s veľkou pravdepodobnosťou rozvíjať aj naďalej. Zvolená metodológia zahŕňa literárnu rešerš aktuálnych publikácií na danú tému, vlastný výskum v podobe výpočtu indexov zameraných na diverzitu energetických zdrojov, diverzifikáciu dodávateľov a rizikovosť pôvodu zdrojov a analýzu vývoja vzájomných obchodov, ale aj alternatívnych možností pre oba subjekty.
Klíčová slova: interdependencia; importná závislosť; energetická bezpečnosť
Název práce: Energetická bezpečnosť EÚ a vztahy s Ruskom
Autor(ka) práce: Gáborová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Energetická bezpečnost EU je v posledních letech často diskutovaným tématem, hlavně z pohledu importní závislosti a bezpečnosti dodávek. Zdůrazňovaná je příliš vysoká závislost EU na dodávkách zdrojů energie z Ruska, ale tento vztah je spíš charakteristický vzájemnou závislostí. Záměrem práce je zhodnotit trend ve vývoji energetické bezpečnosti EU a přezkoumat vzájemný vztah EU a Ruska. Táto diplomová práce se v teoretické části se zaobírá konceptem energetické bezpečnosti, teorií závislosti a interdependence a metrikami hodnocení energetické bezpečnosti. Praktický výzkum je zaměřen na zhodnocení energetické bezpečnosti EU, na základě vybraných indexu. Zobrazený je i vývoj importní závislosti EU na dodávkách energetických surovin z Ruska, podrobně jsou zhodnoceny dodávky zemního plynu. Z analýz vývoje a současné situace vyplývá, že mezi EU a Ruskem je vzájemná závislost a tento vztah se bude s velkou pravděpodobností rozvíjet i nadále. Zvolená metodologie zahrnuje literární rešerši aktuálních publikací na daný téma, vlastní výzkum v podobě výpočtu indexu zaměřených na diverzitu energetických zdrojů, diverzifikaci dodavatelů a rizikovost původů zdrojů a analýzu vývoje vzájemných obchodu, ale i alternativních možností pro oba subjekty.
Klíčová slova: interdependence; energetická bezpečnost; importní závislost
Název práce: Energy Security of the EU and Relationship with Russia
Autor(ka) práce: Gáborová, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Bič, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The question of energy security of the EU is frequently discussed in recent years, especially the import dependence and supply safety. Dependence on Russian supplies is emphasized as too high, but this relationship is interdependent. This master thesis is aimed to evaluate trends in the EU energy security and to examine mutual relationship between EU and Russia. In theoretical part of this master thesis, we can find description of energy security concept, theory of dependence and interdependence and metrics of evaluating energy security. Research in the second part is aimed to evaluate energy security of the EU, based on selected indices. Development of import dependency on Russian supplies is also displayed, especially Russian gas supplies. Based on analysis of current situation we can say that there is strong interdependency between EU and Russia and this relationship is most likely to be developed in the future. Methodology of the thesis is based on literature review of current publications on this topic and research based on calculation of indices which demonstrate energy resources diversity, diversification of suppliers and risk factor of supplies origin. Analysis of development of mutual trade and alternative options for both subjects are used as well.
Klíčová slova: energy security; interdependency; import dependency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75899/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: