Boj proti korupci na mezinárodní scéně - případová studie skandálu FIFA

Název práce: Boj proti korupci na mezinárodní scéně - případová studie skandálu FIFA
Autor(ka) práce: Jenis, Matouš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice boje proti korupci a jejímu vlivu na fungování mezinárodní fotbalové organizace FIFA. Cílem práce je identifikovat slabá místa v řízení organizace, která vedla k systematickému uplácení a podvodům. Na začátku se práce zabývá obecně korupcí, příčinami a důsledky vzniku korupce a jejímu dělení. Dále analyzuje mezinárodní snahy k potlačení korupce. Ve třetí kapitole se věnuje výskytu korupce ve sportu. V praktické kapitole se snaží odhalit příčiny korupce v mezinárodní organizaci FIFA. Teoretická část využívá metod hloubkové analýzy, transkripce a v některých případech také komparaci. Čerpá z odborný článků, knih, dále z dokumentů a zákonů. Praktická část je zpracovaná formou případové studie a vychází zejména z novinových článků. Práce dochází k závěru, že korupce byla způsobená systémovými chybami, které byly po odhalení skandálu z větší části napraveny.
Klíčová slova: fotbal; korupce; boj proti korupci; korupce ve sportu; FIFA
Název práce: Fight against corruption on the international stage: A case study of the FIFA scandal
Autor(ka) práce: Jenis, Matouš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Oponenti práce: Lisa, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the issue of the fight against corruption and its impact on the functioning of the international football organization FIFA. The aim of this work is to identify weaknesses in the management of the organization that led to systematic bribery and fraud. In the beginning, the work deals with corruption in general, the causes and consequences of corruption, and its division. It further analyzes international efforts to combat corruption. The third chapter deals with the occurrence of corruption in sports. The last part tries to reveal the causes of corruption in the international organization FIFA. The theoretical part uses methods of in-depth analysis, transcription, and in some cases also comparison. It draws on professional articles, books, documents, and laws. The practical part is processed in the form of a case study and is based mainly on newspaper articles. The conclusion is that corruption was caused by systemic errors, which were largely corrected after the scandal was discovered.
Klíčová slova: fight against corruption; corruption; corruption in sport; FIFA; football

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2020
Datum podání práce: 9. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74219/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: