Obchodní vztahy mezi ASEAN a Čínou

Název práce: Obchodní vztahy mezi ASEAN a Čínou
Autor(ka) práce: Bartošíková, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Mazánková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na obchodní vztahy mezi sdružením ASEAN a Čínou. Jejím cílem je zhodnotit obchodní vztahy mezi sdružením a Čínou a jejich vývoj mezi lety 2010 a 2020 se zaměřením na obchod s elektronickými produkty a komponenty, jelikož na základě podrobné rešerše dat plyne, že elektronické produkty jsou klíčové pro vzájemný rozvoj a obchod obou ekonomik. Tato práce tedy zodpovídá na dvě výzkumné otázky. První je, jak se vyvíjel celkový obchod s elektronickým zbožím mezi ASEAN a Čínou. Druhá je, jaká země společenství ASEAN nejvíce obchodovala s Čínou na trhu s elektronickým zbožím a jak tato spolupráce vypadala. První kapitola se věnuje současnému stavu obchodních vztahů mezi sdružením ASEAN a Čínou na základě analýzy jejich obchodu, přičemž identifikuje, že převažuje obchod s elektronickými produkty a komponenty. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou elektronického průmyslu v obou ekonomikách, následně analyzuje obchod elektronických produktů a komponentů mezi ekonomikami v letech 2010 až 2020, v níž identifikuje členskou zemi sdružení, která s daným zbožím s Čínou nejvíce obchoduje. Třetí kapitola na základě předchozího zjištění detailněji rozebírá obchodní vztahy mezi Vietnamem a Čínou, charakteristiku vietnamského elektronického průmyslu a v závěru analyzuje obchod s elektronickým zbožím mezi Vietnamem a Čínou, včetně vývoje jejich spolupráce v této oblasti.
Klíčová slova: Čína; obchodní vztahy; ASEAN; elektronický průmysl; elektronické produkty a komponenty; Vietnam
Název práce: Trade relations between ASEAN and China
Autor(ka) práce: Bartošíková, Monika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Mazánková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on trade relations between ASEAN and China. Its aim is to assess the association's trade relations with China and their development between 2010 and 2020, focusing on trade in electronic products and components, as a detailed data search shows that electronic products are key to the mutual development and trade of both economies. This work, therefore, answers two research questions. The first is how the overall trade in electronic goods between ASEAN and China has developed. The second is which ASEAN country traded the most with China in the electronic goods market and what this cooperation looked like. The first chapter deals with the current state of trade relations between ASEAN and China on the basis of an analysis of their trade, identifying that trade in electronic products and components predominates. The second chapter deals with the characteristics of the electronics industry in both economies, then analyzes the trade in electronic products and components between economies in 2010-2020, in which it identifies the member country of the association that trades the most goods with China. Based on the previous findings, the third chapter analyzes the trade relations between Vietnam and China, the characteristics of the Vietnamese electronics industry and finally it analyzes the trade in electronic goods between Vietnam and China, including the development of their cooperation in this area.
Klíčová slova: ASEAN; China; electronic products and components; Vietnam; Trade relations; electronics industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 4. 2020
Datum podání práce: 9. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73227/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: