Specifika a trendy ve vývoji čínské spotřeby luxusních statků

Název práce: Specifika a trendy ve vývoji čínské spotřeby luxusních statků
Autor(ka) práce: Hopp, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá luxusní čínskou spotřebou a jejími trendy doma a v zahraničí. Cílem je identifikování hlavních faktorů vedoucích k vyšší čínské spotřebě luxusních statků, dále vymezení dopadů spotřeby luxusního zboží na postavení čínského spotřebitele ve společnosti, s důrazem na aktuální trendy a situaci (tj. ve 21. století). Diplomová práce je zpracována metodou analýzy dostupných statistik a publikací na dané téma a je rozdělena na tři části. První část je věnována základním pojmům spojených s luxusem, klasifikaci luxusních statků a shrnutí motivů k jejich spotřebě. Druhá část se zaměřuje na čínského spotřebitele a jeho luxusní spotřebu především ve spojitosti se sociokulturními vlivy. Je zde zahrnuta rovněž podkapitola zabývající se paděláním luxusních značek v Číně. Poslední část je věnována charakteristice čínského nákupního turismu a vysvětlení, proč je nákupní turismus pro čínské spotřebitele natolik významný. Součástí kapitoly je také souhrn doporučení k přilákání čínských turistů do země a čínský nákupní turismus v ČR.
Klíčová slova: Čína; Luxusní spotřeba; Nákupní turismus; Čínský nákupní turismus; Spotřeba tváří; Čínská luxusní spotřeba
Název práce: Specifics and trends in the development of Chinese luxury consumption
Autor(ka) práce: Hopp, Barbora
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on luxury Chinese consumption and its trends at home and abroad. The aim is to identify the main factors leading to a higher Chinese luxury goods consumption to define the impact of luxury goods consumption on the social status of Chinese consumers in society, with emphasis on current trends and situations (i. e. in the 21st century). The diploma thesis is processed by the method of analysis of available statistics and publications on a given topic and is divided into three parts. The goal of the first part is to introduce the basic terms associated with luxury consumption, the classification of luxury goods, and a summary of luxury consumption motives. The goal of the second part is to focus on the Chinese consumer and his luxury consumption, mainly in connection with socio-cultural effects. It also includes a subchapter discussing counterfeiting luxury brands in China. The last part is devoted to the characteristics of Chinese shopping tourism especially why shopping tourism is so important for Chinese consumers. It also includes a summary of recommendations of how to attract Chinese tourists overseas and focus on Chinese shopping tourism in the Czech Republic.
Klíčová slova: China; Chinese luxury consumption; Shopping tourism; Face consumption; Luxury consumption; Chinese shopping tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 6. 2021
Datum podání práce: 9. 12. 2021
Datum obhajoby: 12. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66488/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: