Veřejné zadlužení: hranice udržitelnosti a restrukturalizace veřejného dluhu na příkladu vybraných zemí eurozóny

Název práce: Veřejné zadlužení: hranice udržitelnosti a restrukturalizace veřejného dluhu na příkladu vybraných zemí eurozóny
Autor(ka) práce: Král, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šaroch, Stanislav
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V posledních letech jsme svědky relativně prudkého nárůstu veřejného zadlužení napříč většinou států eurozóny. Diplomová práce analyzuje stav a dynamiku veřejného zadlužení na vzorku 3 zemí eurozóny (Portugalsko, Španělsko a Itálie). Přestože sestup zemí do dluhové spirály nebyl díky expanzivní monetární politice ECB identifikován, výsledky statické analýzy scénářů poukazují na nereálnost využití strukturálních reforem a fiskální konsolidace jako nástrojů pro stabilizaci veřejného zadlužení.
Klíčová slova: Portugalsko; Španělsko; Itálie; veřejné zadlužení; dluhová spirála; restrukturalizace veřejného zadlužení; strukturální reformy; fiskální konsolidace; monetární expanze; dluhová krize
Název práce: General government debt: limits for sustainability and debt restructuring on the example of selected euro area countries
Autor(ka) práce: Král, Miroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šaroch, Stanislav
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In recent years, we have witnessed a relatively sharp increase in general government debt across most euro area countries. The diploma thesis analyzes the state and dynamics of general government debt on a sample of 3 euro area countries (Portugal, Spain and Italy). Although the descent of countries into the debt spiral has not been identified due to the ECB's expansionary monetary policy, the results of the static scenario analysis point to the unrealistic use of structural reforms and fiscal consolidation as tools for stabilizing general government debt.
Klíčová slova: debt spiral; sovereign debt restructuring; structural reforms; fiscal consolidation; monetary expansion; debt crisis; Portugal; Spain; Italy; general government debt

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2021
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76232/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: