Vliv institucí na neformální zaměstnávání ve Vietnamu

Název práce: Vliv institucí na neformální zaměstnávání ve Vietnamu
Autor(ka) práce: Dangová, Thuy Trang
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Neformální ekonomika je nedílnou součástí ekonomik mnoha zemí světa. Přestože je neformální ekonomika nejčastěji spojována s rozvojovými zeměmi, vyskytuje se v menší míře i ve vyspělých státech. Hraje důležitou roli ve vytváření pracovních příležitostí pro méně vzdělané lidi bez dostatečného vzdělání. Nicméně v neformálním sektoru jsou i jednotlivci a firmy, kteří se záměrně přesunuli do neformálního sektoru, aby se vyhnuli placení daní a dodržování předepsaných zákonů. Velikost neformální ekonomiky má tendenci se zmenšovat s rozvojem země. Velký vliv na hospodářský úspěch jednotlivých zemí má institucionální prostředí. Z toho důvodu jsou kvalitní instituce důležitým faktorem pro snížení míry neformálního zaměstnávání. Ve Vietnamu má neformální zaměstnávání klesající tendenci. Nedostatečná ochrana vlastnického práva, nedůvěra v soudní systém, nespravedlivá alokace zdrojů a nerovné podmínky pro podnikání vytváří podněty k neformálním aktivitám. Nicméně v posledních letech došlo k zefektivnění administrativy, snížení byrokratické zátěže, zjednodušení způsobu placení daní a větší ochraně pracovníků, což vedlo k postupnému snížení míry neformálního zaměstnávání.
Klíčová slova: neformální ekonomika; neformální sektor; neformální zaměstnávání; instituce; institucionální kvalita
Název práce: The impact of institutions on informal employment in Vietnam
Autor(ka) práce: Dangová, Thuy Trang
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sejkora, Jiří
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Informal employment is an essential part of economy of many countries in the world. Although informal economy is more often associated with developing countries, it is also part of developed countries but less prevalent. It plays an important role in creating jobs for less educated people without sufficient qualification. There are also individuals and companies who have intentionally moved to the informal sector to avoid paying taxes and complying with laws. The size of the informal economy tends to get smaller with the country's development. The institutional environment has a great influence on the economic success of countries. Thus, institutional quality is an important factor in reducing informal employment. In Vietnam, the prevalence of informal employment has been falling. Weak enforcement of property rights, mistrust in the judicial system, unfair allocation of resources and unequal business conditions create incentives for informal activities to thrive. Nevertheless, in recent years, there have been efforts to streamline administrative procedures, reduce bureaucratic burdens, simplifying tax return and provide better protection for workers which led to a gradual decrease of informal employment.
Klíčová slova: informal economy; informal sector; informal employment; institutions; institutional quality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2021
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 10. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76124/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: