MLS: fotbalový trh a ekonomické vazby

Název práce: MLS: fotbalový trh a ekonomické vazby
Autor(ka) práce: Klibáni, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním předmětem zkoumání této diplomové práce je severoamerická soutěž v kopané Major League Soccer. Jejím cílem je analyzovat trh fotbalových hráčů této soutěže v posledních pěti letech společně s geografickými a ekonomickými vazbami. K naplnění cíle slouží výzkumné otázky a výchozí hypotéza, která stojí na předpokladu, že růst MLS je do jisté míry zapříčiněn rostoucí komunitou Hispánců v USA, což se promítne na trhu hráčů. Převažujícími metodami v této práci jsou analýza, komparace, korelace a syntéza. Práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola je teoretická, shrnuje dosavadní poznání v této oblasti, poskytuje demografický vývoj v USA a vypichuje některá specifika soutěže. Druhá kapitola je věnována pětileté analýze trhu hráčů a platovému srovnání s ostatními severoamerickými soutěžemi. V poslední kapitole je analyzována návštěvnost ve vztahu k hispánské menšině a jsou popsány vazby na vybrané sponzory MLS.
Klíčová slova: Major League Soccer; fotbal; USA; MLS; Hispánci; demografie
Název práce: MLS: football players market and economic linkages
Autor(ka) práce: Klibáni, Miroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main focus of this diploma thesis is on the North American competition in soccer called Major League Soccer. The goal is to analyze the football players market of this competition in the last five years together with geographic and economic linkages. To accomplish this goal, a hypothesis and research questions are defined. The hypothesis is based on an assumption that the growing popularity of MLS is partially linked to growing community of Hispanics in the USA, which will display on the football players market. The research methods used in this thesis are analysis, comparison, correlation, and synthesis. The thesis is divided into three chapters. First chapter is theory based, it summarizes recent findings in this topic, provides demographics development in the USA and points out some specifics of this league. Second chapter is devoted to five-year football players market analysis and to a comparison of salaries with other major leagues in North America. In the last chapter, there is an analysis of attendance in relation to Hispanic community and there are described linkages between MLS and some of its sponsors.
Klíčová slova: MLS; Major League Soccer; soccer; football; Hispanics; USA; demography

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 1. 2021
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75940/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: