Marketingová strategie společnosti Starbucks

Název práce: Marketingová strategie společnosti Starbucks
Autor(ka) práce: Marchevskaia, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Mokrejšová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou strategii společnosti Starbucks. Cílem je na základě vlastního výzkumu zhodnotit marketingovou strategii společnosti. V první kapitole je představena oblast marketingu, pojem, význam vhodné marketingové analýzy a strategie, uvedeny nejpoužívanější mětody. Druhá kapitola je zaměřena na společnost Starbucks, jeji vývoj a postaveni na trhu v současné době a jsou zde aplikované všechny analýzy které byly představené v první teoretické části. Třetí kapitola představuje vyhodnoceni provedeného výzkumného šetřeni, které bylo prováděno s cílem zjistit postoj zákazníka ke značce Starbucks.
Klíčová slova: Marketingová strategie; PEST; Analýza SWOT; marketingový mix
Název práce: Starbucks marketing strategy
Autor(ka) práce: Marchevskaia, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Mokrejšová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the analysis of the marketing strategy of Starbucks. The aim is to evaluate the company's marketing strategy based on our own research. The first chapter introduces the area of marketing, the importance of appropriate marketing analysis and strategy, lists the most commonly used methods. The second chapter focuses on Starbucks, its development and market position at present, and all the analyzes that were discussed in the first theoretical part are applied. The third chapter presents the evaluation of the research, which was done to find out the customer's attitude to the Starbucks brand.
Klíčová slova: Marketing strategy; PEST; SWOT analysis; Marketing mix

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2021
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 17. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75891/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: