Agenturní zaměstnávání

Název práce: Agenturní zaměstnávání
Autor(ka) práce: Junková, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kačírková, Eliška
Oponenti práce: Fischerová, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou agenturního zaměstnávání. Tento institut, zakomponovaný do českého právního řádu v roce 2004, poskytuje možnost výrazného zvýšení flexibility na trhu práce ale je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost z hlediska prevence jeho zneužívání a zajištění dostatečné ochrany dočasně přidělovaných zaměstnanců. Práce si tak klade za cíl poukázat na některé problémy spojené s výkladem právní úpravy agenturního zaměstnávání a na další úskalí, která její dnešní podoba přináší, a v návaznosti na to poskytnout úvahy de lege ferenda pro tyto a některé další oblasti právní úpravy. Pro účely návrhů de lege ferenda je v rámci práce česká právní úprava agenturního zaměstnávání porovnávána s právní úpravou Německa, Polska a Slovenska.
Klíčová slova: agenturní zaměstnávání; agentura práce; dočasné přidělení zaměstnance; srovnatelné podmínky; uživatel
Název práce: Agency Employment
Autor(ka) práce: Junková, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kačírková, Eliška
Oponenti práce: Fischerová, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the legal regulation of agency employment. This institute incorporated into the Czech legal system in 2004 provides an opportunity to significantly increase flexibility in the labour market but it must be given increased attention in terms of preventing its abuse and ensuring sufficient protection for temporarily assigned employees. The aim of the thesis is to point out some problems associated with the interpretation of legal regulation of agency employment and other difficulties that its current form brings and in connection with this to provide considerations de lege ferenda for these and some other aspects of the legislation. For the purposes of de lege ferenda proposals the Czech legislation on agency employment is compared with the legislation of Germany, Poland and Slovakia.
Klíčová slova: agency employment; private employment agency; comparable conditions; user; temporary assignment of an employee

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2021
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 19. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75795/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: