Analýza produktů cestovního ruchu Královéhradeckého kraje před pandemií a nyní

Název práce: Analýza produktů cestovního ruchu Královéhradeckého kraje před pandemií a nyní
Autor(ka) práce: Hanzlová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chaloupková, Kateřina
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce si klade za cíl identifikovat nabídku produktů a atraktivit v Královéhradeckém kraji a konfrontovat ji se situací před pandemií Covid-19, což je do konce první třetiny roku 2020 a nyní – tedy do konce roku 2021. Cílem je poukázat na problematiku týkající se obrovského propadu cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji a na to navazujících velkých ekonomických ztrát a jejich následné pokusy o vypořádání se s těmito nečekanými problémy například formou zvýšení cen vstupného. Na základě těchto dat jsou pak vytvořeny tři nové produkty cestovního ruchu, které mají za cíl podpořit kraj co se týče ekonomické stránky a podpořit i místní podnikatele.
Klíčová slova: Královéhradecký kraj; Covid-19; Produkt cestovního ruchu
Název práce: Analysis of tourism products of the Hradec Kralove Region before the pandemic and now
Autor(ka) práce: Hanzlová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chaloupková, Kateřina
Oponenti práce: Bejdáková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to identify the offer of products and attractions in the Hradec Kralove Region and to confront it with the situation before the Covid-19 pandemic, which is by the end of the first third of 2020 and now - i.e. by the end of 2021. The aim is to point out the issues related to the huge drop in tourism in the Hradec Kralove Region and the ensuing large economic losses and their subsequent attempts to cope with these unexpected problems, for example, by increasing the price of admission. On the basis of this data, three new tourism products have been created to support the region economically and to support local entrepreneurs.
Klíčová slova: Covid-19; Hradec Kralove Region; Product

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 20. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/74042/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: