Role sociální sítě Sina Weibo ve veřejné diplomacii Číny

Název práce: Role sociální sítě Sina Weibo ve veřejné diplomacii Číny
Autor(ka) práce: Bímová, Valentina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Švec, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá sociálními médií a veřejnou diplomacií, konkrétně rolí sociálních médií ve veřejné diplomacii. Práce se dělí na tři tematické celky. V první části práce představuje, co znamená současná veřejná diplomacie a jací jsou její aktéři, jak se stanovuje její strategie, cíle a jaké nástroje se k tomu využívají. Současně se také věnuje digitální diplomacii jako součásti diplomacie veřejné a sociálním médiím jako nástroji této diplomacie. Druhá část práce následně analyzuje aktéry veřejné diplomacie Číny, věnuje se čínské veřejné diplomacii a formám komunikace, které využívá a následně se zaměřuje na čínský mediální prostor s důrazem na čínská sociální média. Třetí a závěrečná část je následně samotnou analýzou role Sina Weibo v čínské veřejné diplomacii. Tato část se skládá se tří částí – analýza přítomnost aktérů čínské veřejné diplomacie na Sina Weibo, analýza nastolování agendy vybranými aktéry a následně analýza navazování konverzací a interakcí s publikem. Na základě těchto analýz je v závěru práce zhodnocena role Sina Weibo v čínské veřejné diplomacii, jsou představeny její silné i slabé stránky.
Klíčová slova: Sina Weibo; digitalizace veřejné diplomacie; veřejná diplomacie; sociální média; Čína
Název práce: Role of Social Platform Sina Weibo in the Public Diplomacy of China
Autor(ka) práce: Bímová, Valentina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Švec, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with social media and public diplomacy, specifically the role of social media in public diplomacy. The thesis is divided into three thematic units. The first part of the thesis presents what current public diplomacy means and who are its actors, how are its strategies and goals made and which tools are used to do so. At the same time, this part also deals with digital diplomacy as a part of public diplomacy and social media as a tool of public diplomacy. The second part of the thesis then analyzes the actors of Chinese public diplomacy and the forms of communication it uses, and then focuses on the Chinese media space with an emphasis on Chinese social media. The third and final part is an analysis of the role of Sina Weibo in Chinese public diplomacy. This part consists of three parts – analysis of the presence of actors of Chinese public diplomacy at Sina Weibo, analysis of agenda-setting by selected actors and lastly analysis of establishing conversations and interactions with the audience. Based on these analyses, the role of Sina Weibo in Chinese public diplomacy is evaluated at the end of the thesis, and also its strengths and weaknesses are presented.
Klíčová slova: China; Sina Weibo; digitalization of public diplomacy; social media; public diplomacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 5. 2020
Datum podání práce: 10. 12. 2021
Datum obhajoby: 11. 1. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73419/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: